10.231.70.28-54.226.4.91

Съгласие за получаване на бюлетин от Orange center


Благодарим ти, че дойде, за да потвърдиш своята регистрация!

Държим да те информираме, че данните, предоставени при абониране за бюлетина, ще бъдат използвани само и единствено за неговото изпращане! Можеш да прекратиш по всяко време абонамента за бюлетина, чрез предвидената възможност за отказ, описана по-долу в текста.

За да потвърдиш съгласието си за получаване на нашия бюлетин, те молим да се запознаеш с Политиката за поверителност и защита на личните данни на Orange center, и да отбележиш своето съгласие в полетата по-долу:

Имейл адрес


• Личните ми данни да бъдат ползвани с цел получаване електронни съобщения от ORANGE CENTER
Съгласен съм
Не съм съгласен


Общи условия на ORANGE CENTER
Съгласен съм с общите условия
Не съм съгласен с общите условияПолитика на ORANGE CENTER за Поверителност и защита на личните данни
Съгласен съм с политиката
Не съм съгласен с политиката


Декларирам, че съм на възраст над 18 години

При обработването на лични данни ORANGE CENTER спазва законовата и подзаконовата нормативна уредба, приложима в България във връзка със защита на личните данни, включително, но не само, Регламент (ЕС) 2016/679 („Регламент“).

С потвърждаване на своето съгласие по-горе ти декларираш, че се съгласяваш ЕСПО ГРУП ЕООД, BG 131008526, ГР. СОФИЯ, УЛ. ГРАФ ИГНАТИЕВ 18, ТЕЛ.: +359 2 981 04 00,наричано за краткост “ORANGE CENTER” или “Администратора” да ползва, предоставените от теб лични данни – електронна поща и IP адрес с цел да изпраща бюлетин с актуална информация за промоции, игри, пресонални предложения и цялостната дейност на ORANGE CENTER.

Ще можеш по всяко време да оттеглиш съгласието си за получаване на бюлетина като се отпишеш от абонамента си чрез линка "Отпиши ме" в долната част на всяко съобщениен или като ни пишеш на адрес unsubscribe@orange-bg.com

Ние използваме MailChimp като наша автоматизирана маркетинг платформа. Можеш да получиш повече информация за Правилата за поверителност на MailChimp тук.


Допълнителен текст:

Запознат съм, че имейл адреса ми ще бъде използван от Администратора на територията на Република България и същият няма да бъдат предаван на трети лица, освен на автоматизираната маркетинг платформа MailChimp с оглед изпращане на бюлетина и на дружествата, управляващи съответните плъгин или социална мрежа, които решите да използвате сами, както и на Google , с оглед осъществяване на уеб анализ. На последните се предоставя информация само за IP и за лог, с цел осъществяване на уеб анализ.

Съгласявам се личните ми данни да бъдат съхранявани според законовите изисквания за защита на личните данни, в електронен формат, в следния поддържан от Администратора електронен регистър: „Регистър Електронен Бюлетин“ за срок не повече от минимално необходимия за тази цел след отписването Ви.


Декларирам, че съм запознат със следното:

Мога да оттегля съгласието си по всяко време.
Мога по всяко време да получа от Администратора информация за съхраняваните от него мои лични данни и имам правото на достъп до тях.
Мога по всяко време да поискам личните ми данни да бъдат коригирани, в случай на неточност и/или несъответствие.
Запознат съм със задължението си да уведомя Администратора за всяка промяна в личните ми данни.
Мога да поискам изтриване на личните ми данни или да изискам от Администратора ограничаване на обработването.
Имам право на възражения и жалби във връзка с обработването и съхранението на личните ми данни пред Комисия за защита на личните данни,адрес: гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2.,която е надзорен орган в Република България.
В случай на нарушение на сигурността на личните ми данни, ако има вероятност нарушението да породи висок риск за правата и свободите ми, съгласно вътрешните правила на Администратора, ще бъда уведомена за същото.
Имам право да поискам да получа личните си данни, които съм предоставил и които се отнасят до мен в структуриран, популярен формат, пригоден за машинно четене, както и да използвате тези данни за друг администратор по своя преценка.

За осъществяване на всяко едно от тези права е нужно да се изпрати по ел. поща искане, формулирано в свободен текст адресирано до Длъжностното лице по защита на данните на ORANGE CENTER на следния електронен адрес: hr@orange-bg.com или на място в гр. СОФИЯ, УЛ. ГРАФ ИГНАТИЕВ 18. Формулировката на искането е свободна, но следва да съдържа следната информация:
1. име, адрес и други данни за идентифициране на съответното физическо лице;
2. описание на искането;
3. предпочитана форма за комуникация – по електронна поща или на хартиен носител, както и действия по чл. 15-22 от Регламент (ЕС) 2016/679.