Търсене
10.231.71.14-35.171.146.16

Общи условия за провеждане на кампанията

„Открий какво се крие в Orange Gift Box”

 

Настоящите Общи условия („Правила“) уреждат реда и условията за провеждане на кампанията „Открий какво се крие в Orange Gift Box („кампания“), част от сезонната кампания „Отново на училище“.  

1. Дефиниции

Настоящите правила на кампанията съдържат термини, които имат следното значение:

1.1. „Организатор“ е „Еспо Груп” ЕООД, ЕИК: 131008226, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Граф Игнатиев“ № 18, контакт: https://www.orangecenter.bg/contacts

1.2. „Сътрудник“ е „Захариеви“ ЕООД, ЕИК: 20483305, със седалище и адрес на управление с. Енина 6142, Област Стара Загора; Община Казанлък, Теменуга, № 32

1.3. „Участник“ е всяко дееспособно и пълнолетно физическо лице, с постоянен адрес на територията на Република България, което отговаря на условията за участие по т. 3 по‐долу и което се е включило в кампанията по посочения в тези правила начин.

1.4. „Период на провеждане“. Кампанията се провежда в периода от 02.09.2019 г. до 30.09.2019 г. включително. Организаторът си запазва правото да удължи или съкрати продължителността на играта при условие, че оповести промяната предварително на Интернет страницата си на www.orangecenter.bg
Кампанията ще приключи по-рано от посочената дата в случай, че количествата се изчерпят.

2. Право на участие в Кампанията

В Кампанията могат да участват физически лица, навършили 18 години за българските граждани и съответната възраст, предвидена за пълнолетие в съответното национално законодателство за чуждестранните граждани, което не е поставено под пълно или ограничено запрещение, и имат постоянен адрес в Република България, с изключение на служители на Организатора, Сътрудника, свързаните агенции, както и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи).

3. Условия за участие в Кампанията 

За да се включи в Кампанията „Открий какво се крие в Orange Gift Box , предвидени по‐долу, Участникът, трябва:

3.1.  За да се включи в кампанията, участникът трябва да закупи онлайн, от официалния сайт на „Orange center“ www.orangecenter.bg, или от физически търговски обект на „Orange center“, стоки на стойност минимум 100лв. в периода на провеждане на Кампанията –  02.09.2019 г.  – 30.09.2019г. 

3.2.  След като клиентът е закупил стоки от Orange Center над стойност минимум 100лв, той получава подарък Orange Gift Box. В него клиентът ще намери артикули от Orange center създадени и селектирани специално за текущата кампания.

3.3.  При онлайн покупка подаръкът е част от основната поръчка на Участника и към нея не се добавя сума за транспортни разходи, или други суми.  

4. Нарушения

5.1. Докладване на нарушения

В случай на подозрение за извършени нарушения, които са в противоречие с настоящите правила за провеждане на Кампанията, всички участници могат да сигнализират за това на Организатора на следната електронна поща: marketing@orange‐bg.com . Необходимо е Участниците да се идентифицират с истинските си имена и да оставят валиден телефон за контакт с оглед проверка на фактите. Анонимни сигнали НЕ се приемат от Организатора.

5.2. Последици от нарушенията

В случай на нарушаване на разпоредбите на действащото законодателство и/или на настоящите правила на Кампанията от страна на Участник, както и във всички случаи, в които Организаторът прецени, че е налице или има основателно подозрение за извършването на неправомерни и/или неприемливи действия от страна на Участник, Организаторът има право да дисквалифицира последния от участие в Кампанията. 

5. Отговорност

6.1. Организаторът и лицата свързани с провеждането на Кампанията не носят отговорност за евентуални вреди, причинени от наградите.

6.2. Настоящите правила на Кампанията ще бъдат достъпни за целия срок на Кампанията на интернет адрес: www.orangecenter.bg

6.3. Организаторът има неотменимо право да променя тези Общи условия при условие, че публично оповести промените по същия начин, по който е обявил кампанията ‐ на Интернет страницата си, като промените влизат в сила незабавно след оповестяването им. Участниците в кампанията следва сами да проверяват на адрес www.orangecenter.bg за промени в  общите условия, като организаторът  не е длъжен да ги уведомява. 

Организаторът може да прекрати Кампанията като оповести това чрез електронна публикация на интернет адрес https://www.orangecenter.bg

В тези случаи Организаторът не носи отговорност пред участниците за претърпени от тях вреди в следствие на промяната/прекратяването. Решенията на Организатора по всички въпроси, свързани с Играта или прилагането на правилата на Играта, са окончателни и се отнасят до всички участници.

6. Правни аспекти

6.1. Приложимо право и подсъдност

Страните могат да използват всички предвидени в законодателството на Република България средства за защита на своите права и интереси, като при възникване на спор отнасящ се до настоящите официални правила, същият ще бъде решаван от Арбитражен съд София при Сдружение "ППМ" съобразно неговия правилник, с изключение на споровете по които една от страните е потребител по смисъла на ЗЗП.

Организаторът декларира, че няма да разкрива предоставените лични данни на трети лица, освен ако това не е необходимо за целите на настоящата кампания и на изпълнение на договора, сключен между него и участника при тези общи условия, или в случаите, в които това е предвидено със закон.

7. Прекратяване на участието в Кампанията

7.1. В случай, че Участник е достигнал необходимата сума по регламент, то той има право да получи своя подарък – Orange Gift Box, който автоматично ще се добави към поръчката му.

7.2. При добавяне на Orange Gift Box в кошницата, той ще е със стойност 0,00 лв. и участникът ще получи своя подарък като добавка към основната поръчка. Доставката на Orange Gift Box е безплатна. 

7.3. Ако Участникът желае личните му данни да не бъдат обработвани от Организатора, това може да бъде заявено на адрес dpo@orange‐bg.com.

7.4. Включвайки се в тази Кампания, участниците приемат и се ангажират с настоящите правила и се задължават да спазват техните условия и разпоредби. С участието си участниците декларират, че имат право валидно и неограничено да извършват всички действия във връзка с участието в настоящата Кампания.

 

Настоящите официални правила за участие в Камоанията са изготвени и приети от „Еспо Груп“ ЕООД и ще бъдат достъпни на Интернет www.orangecenter.bgза периода на кампанията.  

Често задавани въпроси

Франчайзът на Orange center

 • Какво всъщност представлява франчайзингът?

  Франчайзингът е уникална пазарна концепция за дистрибуция на стоки и услуги. При закупуването на франчайз бизнес вие всъщност получавате от франчайзодателя правото да ползвате неговата търговска марка и успешния му бизнес модел.

  Това е чудесен вариант за започване на собствен бизнес, със своя фирма, със своя инвестиция, на свой риск, но под логото на доказала се компания, каквато е Orange center. Така не само няма да повтаряте грешките на франчайзодателя, но самият той ще ви научи как управлявате вашия франчайз обект по успешен начин.

 • Все още ли мога да стана франчайзополучател на Orange center?

  Да, от Orange center все още търсим качествени кандидати, които да станат наши франчайз партньори.

 • Какви са разходи и таксите за отвaряне и поддържане обект на Orange center?

  Обхватът на разходите за разработване на нов обект зависи от местоположението му и други фактори, като географски и строителни изисквания, размер на помещението, наем, дали се изгражда изцяло нов обект или се ремонтира съществуващ и много други. Опитът ни показва, че обикновено тези разходи са между 60 000 лв. и 120 000 лв.

 • Кога да очаквам да си възвърна инвестицията?

  Колко пари ще печелите зависи от това колко добре:

  • отговаряте на нуждите на вашите клиенти чрез предоставяне на изключително обслужване и поддържане на благоприятна и предразполагаща среда;
  • подбрана е локацията, наличието на конкуренцията, както и наемът;
  • изпълнявате всички оперативни принципи, които сме изградили през годините;
  • набирате и развивате максимално фокусиран върху клиентите персонал, който може ефективно да общува с тях;
  • следите тенденциите в продажбите, управлявайки правилно разходи си;
  • управлявате всички бизнес процеси във франчайза.

  Все пак практиката показва, че инвестицията може да се възвърне в рамките на 4 години.

 • Кой ще построи книжарницата?

  Разходите по построяването или ремонтирането на обекта, както и наемът се поемат от франчайзополучателя. Франчайзодателят консултира, одобрява и помага при избора и създаването на обекта. Ще съдействаме с изготвянето на дизайн за интериора, екстериора, както и мебелировката, които трябва да са в унисон с изградения и утвърден дизайн на обектите на Orange center.

 • За къде търсите франчайз партньори? Какви са изискванията за помещението? Договорът само за определена територия ли се отнася?

  Целим разрастване на мрежата ни от магазини в градовете с население над 35 000 души на централни точки и зони с голям човекопоток. Обектите могат да бъдат реализирани в търговски центрове и самостоятелни сгради. Големината на магазина може да варира между 150 кв. м. и 300 кв. м. В договорa за франчайз се описва точно определена територия, в която може да оперира франчайзополучателят.

 • Трябва ли да притежавам предишен опит в управлението на книжарница?

  В първоначалната такса, която ще заплатите се включва цялостна програма за търговско, продуктово и софтуерно обучение на теоретично и практическо ниво и затова не е задължителен опит в бранша.

 • Как мога да получа копие на вашия Франчайз Договор?

  Предоставяме на всички заинтересовани кандидати копие от Франчайз Договора. Ако желаете да получите копие, попълнете формата за кандидатстване, за да преместите кандидатурата си напред.

 • Как мога да кандидатствам за франчайзополучател?

  Целта на процеса на подбор на франчайзополучатели е да се създадат дългосрочни франчайз взаимоотношения, които ще бъдат от полза, както на франчайзополучателя и за франчайзодателя. Процесът на подбор започва с обмяна на информация чрез попълване на формата за кандидатстване, за да се запознаем с вас и ако преценим ще продължите нататък в процеса на кандидастване. 

  За всички останали въпроси и допълнителни разяснения за франчайза на Orange center можете да се свържете с нашия франчайз отдел на n_arsenieva@orange-bg.com .