Надолу

СПЕЧЕЛИ КНИГИТЕ, КОИТО ИСКАШ ДА
ПРОЧЕТЕШ ТАЗИ ГОДИНА!

Включи се в играта до 20 февруари,
напиши своите 10 книгожелания по-долу,
регистрирай сe и може да си един от
десетимата късметлии, които ще ги спечелят!

Ще обявим победителите на 28.02.2020 г.
Успех на всички участници!

КАК ДА УЧАСТВАМ?

1Попълни заглавията, заедно с техните автори в полетата по-долу.

2Регистрирай се за участие в играта.

ТВОЯТ СПИСЪК

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

РЕГИСТРИРАЙ СЕ!

Общи условия за провеждане на игра „Моите 10 книгожелания за 2020г.“

 

Настоящите Общи условия („Правила“) уреждат реда и условията за провеждане на Играта „Моите 10 книгожелания за 2020г. („Игра“).

 

  1. 1.  Дефиниции

 

Настоящите правила на Играта съдържат термини, които имат следното значение:

 

1.1. „Организатор“ е „Ориндж интернешънъл” АД, ЕИК: 205507041, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Граф Игнатиев“ No 18, контакт: https://www.orangecenter.bg/contacts

 

 

1.2. „Сътрудник“ е „Захариеви“ ЕООД, ЕИК: 20483305, със седалище и адрес на управление с. Енина 6142, Област Стара Загора; Община Казанлък, Теменуга, № 32

 

1.3. „Участник“ е всяко дееспособно и пълнолетно физическо лице, с постоянен адрес на територията на Република България, което отговаря на условията за участие по т. 4 по‐долу и което се е включило в Игра та по посочения в тези правила начин.

 

1.4. „Период на провеждане“. Играта се провежда в периода от 20.01.2020 г. до 20.02.2020 г. включително. Организаторът си запазва правото да удължи или съкрати продължителността на играта при условие, че оповести промяната предварително на Интернет страницата си https://www.orangecenter.bg/moite‐10‐knigozhelaniya‐2020

 

  1. 2.  Право на участие в Играта

 

В  Играта могат да участват физически лица, навършили 18 години за българските граждани и съответната възраст, предвидена за пълнолетие в съответното национално законодателство за чуждестранните граждани, което не е поставено под пълно или ограничено запрещение, и имат постоянен адрес в Република България, с изключение на служители на Организатора, Сътрудника, свързаните агенции, както и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи).

 

3.Регистрация и условия за участие в Играта

 

3.1. Участието в Играта не е обвързано с покупка от магазин „Orange center“

 

3.2. За да се включи в Играта „Моите 10 книгожелания за 2020 г.“, Участникът трябва да изпише заглавията и авторите на книгите, които би желал да спечели, ако бъде изтеглен като победител, както и да попълни регистрационната форма с посочване на лични данни на адрес: https://www.orangecenter.bg/moite‐10‐knigozhelaniya‐2020

 

3.3. Книгите, които влизат в рамките на текущата кампания трябва да бъдат в наличност в продуктовия каталог на Orange center: https://www.orangecenter.bg . Заглавия, които не присъстват в наличност, или не съществуват на адрес https://www.orangecenter.bg не участват в кампанията и регистрирани форми с такива заглавия ще бъдат анулирани.

 

3.4. Участникът може да въведе само и единствено заглавия на книги, издадени на български език.

 

3.5. Изписването на заглавията, заедно с техните автори, трябва да е на кирилица.

 

3.6. Участниците се регистрират по следния начин:

 

Стъпка 1: в Интернет страницата на адрес: https://www.orangecenter.bg/moite‐10‐knigozhelaniya‐2020, Участникът трябва да попълни десетте полета със заглавията на книгите и имената на техните автори, които би желал да спечели. В едно поле се изписва заглавието на една книга, заедно с името на нейния автор.

 

  • Стъпка 2: За да финализира своята регистрация, Участникът трябва да попълни полетата в регистрационната форма на същия адрес https://www.orangecenter.bg/moite‐10‐knigozhelaniya‐2020 с име, фамилия,

 

имейл адрес, телефонен номер и отбелязване, че е съгласен с Правилата на Играта и Политиката за защита на личните данни и след което да натисне бутона „Регистрирай“.

 

3.4. Представянето на лична карта е условие за получаване на награда в Играта, в случай че Участникът бъде изтеглен като победител.

 

  1. 4.  Награди

 

4.1. Ще бъдат изтеглени десетима победители, които като награда ще получат желаните книги, попълнени в регистрационната форма на адрес:

 

https://www.orangecenter.bg/moite‐10‐knigozhelaniya‐2020 (Стъпка1, под точка 3.6. от точка 3 по‐горе)

 

4.2. Печелившите Участници ще получат всички десет книги от списъците, които са попълнили в регистрационната форма, стига регистрацията им да отговаря на правилата посочени в тези Общи условия.

 

4.3. Не се допуска размяна на наградата за парична сума. Преотстъпване на наградата на трети лица също не се допуска.

 

4.5. Организаторът може да изиска от печелившите участници да потвърдят своята самоличност, чрез представяне на съответен документ при получаването на Наградата. При отказ от страна на печелившия Участник да потвърди самоличността си, същият губи правото си да използва Наградата.

 

  1. 5.  Определяне на печеливш Участник

 

5.1. Печелившите участници от Играта ще бъдат изтеглени от комисия определена от Организатора на случаен принцип.

 

5.2. Печелившите участници ще бъдат изтеглени на 26.02.2020 г.

 

5.3. Печелившите участници ще бъдат обявени на 28.02.2020 г. от Организатора чрез публикуване на името му на следната страница на Организатора в Интернет: https://www.orangecenter.bg/moite‐10‐ knigozhelaniya‐2020

 

5.4. Организаторът ще уведоми всеки печеливш Участник по телефон и e‐mail, че е изтеглен и печели Награда в срок от три работни дни. В срок от три работни дни от уведомяването за спечелената награда, всеки от печелившите Участници е длъжен да предостави на Организатора информация за обекта, от който иска да вземе Наградата си.

 

5.5. При невъзможност за получаване на Награда в магазин на Организатора, то тя ще бъде доставена от Организатора напълно безплатно с куриер до печелившия участник в срок от 30 работни дни след получаване на уведомителното електронно писмо, изпратено по имейл, в което печелившия Участник посочва изричен адрес за доставка и коректен телефон за връзка. При отсъствие на печелившия участник на посочения адрес за получаване при извършване на доставката, печелившият трябва да установи контакт с куриера за уговорка на повторна доставка.

 

5.6. Ако печелившият Участник не се свърже с Организатора, не удостовери самоличността си, не потърси наградата си и/или не изпрати точен адрес за доставка, в срока по т. 5.5. , той губи права върху наградата.

 

5.7. Организаторът не носи отговорност, в случай че Участник е предоставил невалидни, непълни или неточни данни за контакт.

 

5.8. Печелившият Участник не е задължен да приеме предоставената му от Организатора награда.

 

5.9. Наградата ще се дава на Участник, който имат право да участва в играта и е бил обявен за Печеливш според настоящите Общи условия на играта.

 

  1. 6.  Значение на действията по регистрация в Играта

 

Чрез включването си в Играта по описания в настоящите правила начин, всеки Участник декларира, потвърждава и се съгласява за следното:

 

6.1. Че е запознат с условията на настоящите правила на Играта, приема ги и се задължава да ги спазва;

 

 

 

6.2. Че отговаря на условията за участие в Играта описани в Раздел 3 и е съгласен да участва доброволно в нея.

 

6.3. За участие в играта, Организаторът изисква, събира, обработва и съхранява лични данни на участниците за целите, по начина и срока, посочени в публично оповестената Политика за защита на личните данни. За въпроси, свързани с Регламента за Защита на лични данни на физически лица (GDPR), всеки участник може да се свърже с организатора чрез имейл на dpo@orange‐bg.com

 

  1. 7.  Нарушения

 

7.1. Докладване на нарушения

 

В   случай на подозрение за извършени нарушения, които са в противоречие с настоящите правила за провеждане на Играта, всички участници могат да сигнализират за това на Организатора на следната електронна поща: marketing@orange‐bg.com . Необходимо е Участниците да се идентифицират с истинските си имена и да оставят валиден телефон за контакт с оглед проверка на фактите. Анонимни сигнали НЕ се приемат от Организатора.

 

7.2. Последици от нарушенията

 

В  случай на нарушаване на разпоредбите на действащото законодателство и/или на настоящите правила на Игра та от страна на Участник, както и във всички случаи, в които Организаторът прецени, че е налице или има основателно подозрение за извършването на неправомерни и/или неприемливи действия от страна на Участник, Организаторът има право да дисквалифицира последния от участие в Играта. Дисквалифициран Участник няма право на участие и/или получаване на спечелена награда, ако същият е спечелил такава.

 

  1. 8.  Отговорност

 

8.1. Организаторът и лицата свързани с провеждането на Играта не носят отговорност за евентуални вреди, причинени от наградите.

 

8.2. Настоящите правила на Играта ще бъдат достъпни за целия срок на Играта на интернет адрес: https://www.orangecenter.bg/moite‐10‐ knigozhelaniya‐2020

 

8.3. Организаторът има неотменимо право да променя тези Общи условия при условие, че публично оповести промените по същия начин, по който е обявил играта – на Интернет страницата си, като промените влизат в сила незабавно след оповестяването им. Участниците в играта следва сами да проверя ват на адрес https://www.orangecenter.bg/moite‐10‐knigozhelaniya‐ 2020 за промени в общите условия, като Организаторът не е длъжен да ги уведомява.

 

Организаторът може да прекрати Играта като оповеститова чрез електронна публикация на интернет адрес www.orangecenter.bg.

 

В  тези случаи Организаторът не носи отговорност пред участниците за претърпени от тях вреди в следствие на промяната/прекратяването. Решенията на Организатора по всички въпроси, свързани с Играта или прилагането на правилата на Играта, са окончателни и се отнасят до всички участници.

 

8.4. Организаторът не носи отговорност за евентуални вреди от непълни или неточно попълнени (грешни) данни на Участник а (телефон, електронна поща и/или имена), както и от обективна или независеща от Организатора невъзможност за съобщението за спечелената награда да достигне до печелившия Участник.

 

 

 

  1. 9.  Правни аспекти

 

9.1. Приложимо право и подсъдност

 

Страните могат да използват всички предвидени в законодателството на Република България средства за защита на своите права и интереси, като при възникване на спор отнасящ се до настоящите официални правила, същият ще бъде решаван от Арбитражен съд София при Сдружение "ППМ" съобразно неговия правилник, с изключение на споровете по които една от страните е потребител по смисъла на ЗЗП.

 

Организаторът декларира, че няма да разкрива предоставените лични данни на трети лица, освен ако това не е необходимо за целите на настоящата игра

 

и  на изпълнение на договора, сключен между него и участника при тези общи условия, или в случаите, в които това е предвидено със закон.

 

  1. 10.  Прекратяване на участието в Играта

 

10.1. Участник в Играта може да изиска отстраняването (анулирането) на регистрацията и участието си в Играта във всеки един момент от нейното провеждане. За целта той трябва да изяви желанието си на специалното за това място на следната страница на Организатора в Интернет: https://www.orangecenter.bg/moite‐10‐knigozhelaniya‐2020. При потвърждение от страна на Участника, се изтриват всички регистрирани от него данни.

 

10.2. Ако Участникът желае да бъде отписан от базата данни с получатели на търговски съобщения, изпратени от Организатора, това може да бъде заявено на адрес dpo@orange‐bg.com. Организаторът ще уважи всяко подобно желание и незабавно ще отстрани електронния адрес от базата си.

 

10.3. Ако Участникът желае личните му данни да не бъдат обработвани от Организатора, това може да бъде заявено на адрес dpo@orange‐bg.com.

 

10.4. Включвайки се в тази Игра, участниците приемат и се ангажират с настоящите правила и се задължават да спазват техните условия и разпоредби. С участието си участниците декларират, че имат право валидно и неограничено да извършват всички действия във връзка с участието в настоящата Игра.

 

Настоящите официални правила за участие в Играта са изготвени и приети от „Ориндж интернешънъл” АД и ще бъдат достъпни на

 

Интернет адрес https://www.orangecenter.bg/moite‐10‐knigozhelaniya‐2020 за периода на играта.

Политика за защита на личните данни

за игра „Моите 10 книгожелания за 2020г.“

 

Настоящата Политика на Играта съдържа термини, които имат следното значение:

Организатор“ е „ Ориндж интернешънъл” АД, ЕИК: 205507041, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Граф Игнатиев“ № 18, контакт: https://www.orangecenter.bg/contacts 

Сътрудник“ е „Захариеви“ ЕООД, ЕИК: 20483305, със седалище и адрес на управление:  с. Енина 6142, Област Стара Загора; Община Казанлък, Теменуга, № 32.

Участник“ е всяко дееспособно и пълнолетно физическо лице, с постоянен адрес на територията на Република България и което се е включило в Играта по посочения в общите условия към тази игра начин.

Играта” ще се проведе в периода от 20.01.2020 г. до 20.02.2020 г. и е описана в Общи условия за провеждане на игра „Моите 10 книгожелания за 2020г.“

 

1. Играта се провежда при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни и подзаконовите му нормативни актове и приложимото европейско законодателство.

2. Администратор на личните данни е Организаторът на Играта, а Сътрудникът се явява Оператор на личните данни, с който Организаторът има уредени отношения, съгласно изискванията на Общия регламент относно защита на данните.

3. За целите на организиране и провеждане на Играта, Сътрудникът събира, Организаторът обработва, съхранява и използва следните лични данни на участници в Играта:

- име, фамилия
- имейл адрес
- телефонен номер.

Във връзка с Играта Организаторът и Сътрудникът няма да събират лични данни извън посочените.

4. Личните данни по предходната точка ще се събират, обработват, съхраняват и използватединствено за целите на организиране и провеждане на Играта и за целите на директния маркетинг на продукти от продуктовата гама на Организатора, ако за последното е получено изричното съгласие.

5. Събраните лични данни няма да бъдат предоставяни на трети лица освен в изрично предвидените в закона случаи на оторизираните да ги изискат институции. С изключение на платформите Mailchimp и Viber, при предоставеното съгласие от страна на участниците, че данните им могат да се използват с цел директен маркетинг на продукти от продуктовата гама на Организатора.

6. Събраните лични данни, описани в т.3, с изключение на предоставените e-mail адреси и телефонни номера, ще се обработват, съхраняват и използват само за целите на Играта на основание чл.6, параграф 1, т.б) от Общия регламент за защита на данните, с оглед изпълнението на задълженията на Организатора във връзка с Играта. Предоставените e-mail адреси и телефонни номера, които ще се съхраняват на основание изрично предоставеното съгласие от страна на участниците, ще се съхраняват до оттеглянето на съгласието и ще се използват с цел директен маркетинг на продукти от продуктовата гама на Организатора.

7. С регистрирането си за участие в Играта и приемането на настоящите Правила всеки Участник изразява своето изрично информирано съгласие личните му данни, предоставени от него при регистрацията и при получаване на наградите да бъдат:
- събирани, обработвани и съхранявани с автоматични средства от Организатора;
- използвани от Организатора при провеждане на тегленията, както и в случай че Участникът е поискал допълнителна информация за Играта или е спечелил някоя от предоставяните награди – за информиране на участниците по начините, посочени в настоящите Правила, за уточняване начина на получаване на наградата и за осигуряване на получаването/ползването й;

Всеки Участник ще бъде изрично попитан, отделно дали дава изричното си съгласие телефонният му номер и e-mail адресът му да бъдат използвани с цел директен маркетинг на продукти от продуктовата гама на Организатора. В случай, че такова съгласие бъде предоставено, предоставените лични данни, а именно телефонните номера и e-mail адресите ще бъдат обработвани, съхранявани и използвани от Организатора за целите на директния маркетинг на продукти от продуктовата гама на Организатора.

8. С регистрирането си за участие в Играта и приемането на настоящите Правила всеки Участник декларира и се съгласява, че събирането, съхраняването, обработването и използването на предоставените от него данни е необходимо във връзка с участието му в Играта и че ги предоставя доброволно, като съгласието данните му да бъдат използвани за директен маркетинг ще бъде поискано отделно. Участието в Играта не е свързано и не е под условие на даването на съгласие за ползване на данните за директен маркетинг.

9. Отказът да се предоставят необходимите лични данни води до невъзможност за регистрация и/или за участие в Играта, за което Организаторът не носи отговорност.

10. Всеки Участник в Играта може по всяко време, докато личните му данни се съхраняват, обработват и използват от Организатора:

- да отправи запитване относно съхранението, обработването и използването на личните му данни;
- да възрази пред Организатора срещу обработването им при наличие на законово основание за това;
- да поиска корекцията или унищожаването (заличаването) или ограничаване на обработката на личните си данни;
- да подаде жалба пред Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2.;
- да бъде уведомен, ако има нарушение на сигурността при Организатора;
- да получи данните си в популярен електронен формат.

В случай, че е дал изричното си съгласие за ползването на данните си за целите на директния маркетинг, това съгласие може да бъде оттеглено по всяко време.

Личните данни, събирани с цел осъществяване на играта няма да бъдат предавани на трети лица. В случай, че има изрично съгласие за ползване на e-mail адреса и телефонния номер за целите на директния маркетинг, в този случай Организаторът ползва MailChimp и Viber като автоматизирани платформи за пращане на бюлетин и съобщения.

Участникът може да упражни посочените в т.9 права, като подаде писмено заявление до Организатора на e-mail: dpo@orange-bg.com. Заявлението следва да съдържа коректни данни за идентификация на Участника. В случаите, когато се подава заявление за преустановяване на обработването и използването на лични данни за целите на директния маркетинг, е достатъчно заявлението да съдържа съответния e-mail.

 

.

ОЧАКВАЙТЕ ДА ОБЯВИМ ИМЕНАТА НА
КЪСМЕТЛИИТЕ НА 28.02.2020 Г.

КЪМ САЙТА

*С даване на Вашето съгласие, ОРИНДЖ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АД, с ЕИК: 205507041, ще съхранява и използва Вашите данни за целите на директния маркетинг на продукти от Orange center. Можете да прекратите съгласието и абонамента си, да получите информация за личните Ви данни съхранявани при нас, да поискате да ги коригираме, изтрием или ограничим обработката им, да Ви уведомим при нарушение на сигурността и при нужда да се свържете с КЗЛД. При въпроси пишете на marketing@orange-bg.com