10.231.71.14-54.144.14.134

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА КАМПАНИЯТА „BLACK WEEKEND” НА ORANGE CENTER

ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА КАМПАНИЯТА

 

Кампанията „BLACK WEEKEND” наричана по-нататък Кампанията, се организира и провежда от “Еспо Груп“ ЕООД, със седалище - София, ул. Граф Игратиев 18, ЕИК 131008526, наричано по-нататък Организатор.

 

ЧАСТ 2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

 

2.1. Участниците в Кампанията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на Кампанията, наречени Официални правила.

2.2.Официалните правила се публикуват на сайта www.orangecenter.bg за целия период на Кампанията.

2.3.Организаторът си запазва правото да променя или допълва Официалните правила, като промените влизат в сила след предварителното им публикуване на сайтa www.orangecenter.bg

2.4.С участието си в Кампанията участниците се обвързват с описаните Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковетe на Кампанията.

 

ЧАСТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАМПАНИЯТА

 

3.1. Кампанията се организира и провежда на територията на Република България.

 

 ЧАСТ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

4.1. В Кампанията имат право да участват всички физически лица, навършили пълнолетие,  живеещи на територията на Република България и фирми, регистрирани на територията на Република България

 

ЧАСТ 5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА КАМПАНИЯТА

5.1. Периодът за провеждане на Кампанията е  от  24.11.2017 г.  До 26.11.2017 г. включително

ЧАСТ 6. УЧАСТВАЩИ ПОРЪЧКИ И ПРОДУКТИ

6.1. Продуктите, които участват в Кампанията са всички налични продукти на адрес www.orangecenter.bg/landing/black-weekend

ЧАСТ 7. МЕХАНИЗЪМ НА КАМПАНИЯТА

7.1. За избрани продукти се предоставят отстъпки само при онлайн поръчка.

ЧАСТ 8. СРОКОВЕ ЗА ДОСТАВКА

8.1. Възможно е удължване на установените срокове за доставка за всички онлайн поръчки, направени в периода  на Кампанията

ЧАСТ 9. ОТГОВОРНОСТ

9.1. Организаторът на Кампанията не отговаря и няма да бъде страна по съдебни дела за собствеността върху онлайн поръчките.

9.2. Споровете, свързани с правото на собственост върху поръчките, не засягат и не опорочават предоставянето от Организатора на подаръка на участника, направил онлайн поръчка.

9.3. Всички направени поръчки подлежат на проверка от Организатора или оторизирано от него трето лице.

 

ЧАСТ 10. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КАМПАНИЯТА

10.1. Организаторът има неотменимо право да прекрати Кампанията по всяко време, обявявайки това в съответствие с Част 2 на настоящите Официални правила, в случай, че констатира злоупотреба или масово нарушаване на правилата, при възникване на форсмажорни обстоятелства или по други обективни причини. В случай на злоупотреба, недобросъвестно поведение или нарушаване на Официалните правила от участник, Организаторът има право да го дисквалифицира. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.

10.2. Организаторът си запазва правото да прави промени в кампанията по всяко време, обявявайки това в съответствие с Част 2 на настоящите Официални правила

ЧАСТ 11. СПОРОВЕ

11.1. Спорове между Организатора на Кампанията и участници в същата се решават по взаимна договорка. При невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.

ЧАСТ 12. ПУБЛИЧНОСТ

12.1. С участието в тази Кампания участниците се съгласяват, че техните имена, снимка или други лични данни биха могли да бъдат използвани от Организатора в аудио, видео и печатни материали, за което той не им дължи заплащане. В допълнение на предходното, участниците дават съгласието си Организаторът или оторизирани от него лица да ги търсят на предоставен от тях телефон за контакт и e-mail адрес по време и във връзка с Кампанията, а също и в период от 3 месеца след приключването и.