Срокът за регистрация изтече на 31.12.2018 г.
Вижте имената на късметлиите!

Пазарувай при нас от 30.11.2018 г. до 31.12.2018 г., регистрирай касовата си бележка и можеш да спечелиш един от 5-те ваучера по 1000 лв. или един от 10-те ваучера по 500 лв. за пазаруване в Orange!

Ако пазаруваш онлайн, при завършване на покупката си, просто отбележи, че участваш в играта.

Заяви участие

Ако пазаруваш на място, можеш да регистрираш кода от касовата си бележка веднага в магазина.

Касова бележка

Регистрирай касова бележка

?

Пази своята касова бележка, за да можеш да получиш наградата си, ако си сред печелившите.

С даване на Вашето съгласие, ЕСПО ГРУП ЕООД, ЕИК: BG131008526, ще съхранява и използва Вашите данни за целите на директния маркетинг на продукти от Orange center. Можете да прекратите съгласието и абонамента си, да получите информация за личните Ви данни съхранявани при нас, да поискате да ги коригираме, изтрием или ограничим обработката им, да Ви уведомим при нарушение на сигурността и при нужда да се свържете с КЗЛД. При въпроси пишете на dpo@orange-bg.com

Касова бележка
.

За да се отпишеш от играта, въведи своя имейл адрес и натисни бутона „Отказвам се“
Внимание! Това действие ще изтрие всички регистрирани бележки с посочения имейл.

Общи условияза провеждане на игра „А подарък за теб?“

 

Настоящите Общи условия („Правила“) уреждат реда и условията за провеждане
на Играта „
А подарък за теб?“ („Игра“).

 

1. Дефиниции

Настоящите правила на Играта съдържат термини, които имат следното значение:

1.1. „Организатор“ е „Еспо Груп” ЕООД, ЕИК: 131008226, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Граф Игнатиев“ № 18, контакт: https://www.orangecenter.bg/contacts

1.2. „Сътрудник“ е „Захариеви“ ЕООД, ЕИК: 20483305, със седалище и адрес на управление с. Енина 6142, Област Стара Загора; Община Казанлък, Теменуга, № 32

1.3. „Участник“ е всяко дееспособно и пълнолетно физическо лице, с постоянен адрес на територията на Република България, което отговаря на условията за участие по т. 4 по-долу и което се е включило в Играта по посочения в тези правила начин.

1.4. Период на провеждане“. Играта се провежда в периода от 30.11.2018 г. до 31.12.2018г. включително. Организаторът си запазва правото да удължи или съкрати продължителността на играта при условие, че оповести промяната предварително на Интернет страницата си https://www.orangecenter.bg/podarak-za-teb

 

2. Право на участие в Играта

В Играта могат да участват физически лица, навършили 18 години за българските граждани и съответната възраст, предвидена за пълнолетие в съответното национално законодателство за чуждестранните граждани, което не е поставено под пълно или ограничено запрещение, и имат постоянен адрес в Република България, с изключение на служители на Организатора, Сътрудника, свързаните агенции, както и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи).

 

3.Условия за участие в Играта

За да се включи в Играта за наградите, предвидени по-долу, Участникът, трябва да:

3.1. Да закупи в магазин „Orange centerв Периода на провеждане на Играта стока/и без ограничение във вида и стойността им, да запази касовата бележка за покупката и да се регистрира за участие с посочване на лични данни и данни от касовата бележка.

3.3. Данните за касовата бележкасе регистрират по един от следните начини:

 • На място в магазина, в който е пазарувал или в друг магазин от веригата на Orange center или в Интернет страницата на адресhttps://www.orangecenter.bg/podarak-za-teb, чрез попълване в регистрационната форма на задължителни полета: име, фамилия, имейл адрес, телефонен номер, магазинът, от който е пазарувал, и номера на документа на касовата бележка, както е показано на самата страница, да отбележи, че е съгласен с Правилата на Играта и Политиката за защита на личните данни и след това да натисне бутона „Регистрирай се“.

 • Като даде съгласието си за участие в Играта при завършване на своята онлайн поръчка на страницата на адресhttps://www.orangecenter.bg/podarak-za-teb

3.4. В рамките на Периода на провеждане на Играта всеки Участник може да се регистрира за участие неограничен брой пъти като посочва данни за всяка отделна покупка, за която му е издадена и е запазил касова бележка. С една касова бележка може да се участва само веднъж. За всяка касова бележка е необходима отделна нова регистрация.

3.5. Представянето на касовата бележка е условие за получаване на награда в Играта, в случай че Участникът бъде изтеглен като победител.

 

4. Награди

4.1. Като награди ще бъдат предоставени 5бр. награди под формата на ваучери за покупка в обектите от верига Orange center на стойност 1000 лв. всяка и 10 бр. награди под формата на ваучери за покупка в обектите от верига Orange center на стойност 500 лв. всяка.

Съгласно чл.13, ал.1, т.21 на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), в сила от 01.01.2017 г., предметни печалби от игри на случайността със стойност над 30,00 лева са облагаем доход за физическото лице. С получаването на наградата Участникът се счита за уведомен, че стойността на наградата подлежи на деклариране и облагане с данък по реда на действащото българско законодателство.

Всеки участник, спечелил Награда, е задължен да декларира като получен доход левовата равностойност на придобитата предметна печалба с годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ, към която следва да се приложи издадената от организаторите служебна бележка. Във връзка с издаването на такава, Участникът се задължава като необходимо условие за получаване на наградата да предостави информация относно своите пълни имена и ЕГН.

Годишната данъчна декларация се подава в сроковете и по реда, регламентирани в ЗДДФЛ. Организаторът не носи отговорност за некоректно предоставени данни във връзка с декларирането на предоставената награда, както и за неизпълнение на задължението за нейното деклариране от страна на Участника.

4.2. Не се допуска размяна на награди за парична сума. Преотстъпване на наградите на трети лица не се допуска.

4.3. Печелившият Участник ще получи определен брой ваучери на стойност 50 лв. всеки за общата сума на спечелената Награда.

4.4. Печелившият Участник има право да получи стоки на стойност до номинала на ваучера от всеки магазин Orange center. При покупка на стойност по-ниска от номинала на ваучера, остатъкът от сумата не се връща. Ваучерът е валиден в рамките на една календарна година от спечелването му и не важи при покупка на билети.

4.5. Организаторът може да изиска от печелившия Участник да потвърди своята самоличност, чрез представяне на съответен документ при получаването на Наградата. При отказ от страна на печелившия Участник да потвърди самоличността си, същият губи правото си да използва Наградата.

4.6. За да получи наградата си, Участникът е длъжен да представи копие от касовата бележка, с която се е регистрирал.

 

5. Определяне на печеливш Участник

5.1. Печелившите от Играта ще бъдат изтеглени от комисия определена от Организатора на случаен принцип.

5.2. Печелившите ще се изтеглят на 8.01.2019 г.

5.3. Печелившите участници ще бъдат обявени от Организатора в деня на провеждане на тегленето чрез публикуване на името им на следната страница на Организатора в Интернет: https://www.orangecenter.bg/podarak-za-teb

5.4. В деня на тегленето, Организаторът ще уведоми Участника по имейл, че е изтеглен и печели Награда. В срок от 7 дни от уведомяването за спечелената награда, печелившият Участник е длъжен да предостави на Организатора информация за обекта, от който иска да вземе Наградата си.

5.5. При невъзможност за получаване на Награда в магазин на Организатора, то тя ще бъде доставена от Организатора напълно безплатно с куриер до печелившия участник в срок от 30 работни дни след получаване на уведомителното електронно писмо, изпратено по имейл, в което печелившия Участник посочва изричен адрес за доставка и коректен телефон за връзка. При отсъствие на печелившия участник на посочения адрес за получаване при извършване на доставката, печелившият трябва да установи контакт с куриера за уговорка на повторна доставка.

5.6. Ако печеливш Участник, не се свърже с Организатора, не удостовери самоличността си, не потърси наградата си и/или не изпрати точен адрес за доставка, в срока по т. 5.4. , той губи права върху наградата.

5.7. Организаторът не носи отговорност, в случай че Участник е предоставил невалидни, непълни или неточни данни за контакт.

5.8. Печелившите Участници не са задължени да приемат предоставените им от Организатора награди.

5.9. Наградите ще се дават на участници, които имат право да участват в играта и са били обявени за печеливши според настоящите общи условия на играта.

5.10. Всеки участник, спечелил Награда, е задължен да декларира като получен доход левовата равностойност на придобитата предметна печалба с годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ.

 

6. Значение на действията по регистрация в Играта

Чрез включването си в Играта по описания в настоящите правила начин, всеки Участник декларира, потвърждава и се съгласява за следното:

6.1. Че е запознат сусловията на настоящите правила на Играта, приема ги и се задължава да ги спазва;

6.2. Че отговаря на условията за участие в Играта описани в Раздел 3 и е съгласен да участва доброволно в нея.

6.3. За участие в играта, Организаторът изисква, ще събира, обработва и съхранява лични данни на участниците за целите, по начина и срока, посочени в публично оповестената Политика за защита на личните данни. За въпроси, свързани с Регламента за Защита на лични данни на физически лица (GDPR), всеки участник може да се свърже с организатора чрез имейл на dpo@orange-bg.com.

 

7. Нарушения

7.1. Докладване на нарушения

В случай на подозрение за извършени нарушения, които са в противоречие с настоящите правила за провеждане на Играта, всички участници могат да сигнализират за това на Организатора на следната електронна поща: marketing@orange-bg.com. Необходимо е Участниците да се идентифицират с истинските си имена и да оставят валиден телефон за контакт с оглед проверка на фактите. Анонимни сигнали НЕ се приемат от Организатора.

7.2. Последици от нарушенията

В случай на нарушаване на разпоредбите на действащото законодателство и/или на настоящите правила на Играта от страна на Участник, както и във всички случаи, в които Организаторът прецени, че е налице или има основателно подозрение за извършването на неправомерни и/или неприемливи действия от страна на Участник, Организаторът има право да дисквалифицира последния от участие в Играта. Дисквалифициран Участник няма право на участие и/или получаване на спечелена награда, ако същият е спечелил такава.

 

8. Отговорност

8.1. Организаторът и лицата свързани с провеждането на Играта не носят отговорност за евентуални вреди, причинени от наградите.

8.2. Настоящите правила на Играта ще бъдат достъпни за целия срок на Играта на интернет адрес: https://www.orangecenter.bg/podarak-za-teb

8.3. Организаторът има неотменимо право да променя тези Общи условия при условие, че публично оповести промените по същия начин, по който е обявил играта - на Интернет страницата си, като промените влизат в сила незабавно след оповестяването им. Участниците в играта следва сами да проверяват на адрес https://www.orangecenter.bg/podarak-za-tebза промени в общите условия, като организаторът не е длъжен да ги уведомява.

Организаторът може да прекрати Играта като оповести това чрез електронна публикация на интернетадрес https://www.orangecenter.bg .

В тези случаи Организаторът не носи отговорност пред участниците за претърпени от тях вреди в следствие на промяната/прекратяването. Решенията на Организатора по всички въпроси, свързани с Играта или прилагането на правилата на Играта, са окончателни и се отнасят до всички участници.

8.4. Организаторът не носи отговорност за евентуални вреди от непълни, неточно попълнени (грешни) или попълнени от трети лица данни на Участника (телефон, електронна поща и/или имена), както и от обективна или независеща от Организатора невъзможност за съобщението за спечелената награда да достигне до печелившия Участник.

 

9. Правни аспекти

9.1. Приложимо право и подсъдност

Страните могат да използват всички предвидени в законодателството на Република България средства за защита на своите права и интереси, като при възникване на спор отнасящ се до настоящите официални правила, същият ще бъде решаван от Арбитражен съд София при Сдружение "ППМ" съобразно неговия правилник, с изключение на споровете по които една от страните е потребител по смисъла на ЗЗП.

Организаторът декларира, че няма да разкрива предоставените лични данни на трети лица, освен ако това не е необходимо за целите на настоящата игра и на изпълнение на договора, сключен между него и участника при тези общи условия, или в случаите, в които това е предвидено със закон.

 

10. Прекратяване на участието в Играта

10.1. Участник в Играта може да изиска отстраняването (анулирането) на регистрацията и участието си в Играта във всеки един момент от нейното провеждане. За целта той трябва да изяви желанието си на специалното за това място на следната страница на Организатора в Интернет: https://www.orangecenter.bg/podarak-za-teb. При потвърждение от страна на Участника, се изтриват всички регистрирани от него касови бележки.

10.2. Ако Участникът желае да бъде отписан от базата данни с получатели на търговски съобщения, изпратени от Организатора, това може да бъде заявено на адрес dpo@orange-bg.com или да бъде изпълнено чрез хипервръзката във всяко електронно писмо изпратено на получателите от дадената база данни. Организаторът ще уважи всяко подобно желание и незабавно ще отстрани електронния адрес от базата си.

10.3. Ако Участникът желае личните му данни да не бъдат обработвани от Организатора, това може да бъде заявено на адрес dpo@orange-bg.com.

10.4. Включвайки се в тази Игра, участниците приемат и се ангажират с настоящите правила и се задължават да спазват техните условия и разпоредби. С участието си участниците декларират, че имат право валидно и неограничено да извършват всички действия във връзка с участието в настоящата Игра.

Настоящите официални правила за участие в Играта са изготвени и приети от „Еспо Груп“ ЕООД и ще бъдат достъпни на Интернет адресhttps://www.orangecenter.bg/podarak-za-tebза периода на играта.

Политика за защита на личните данни заигра „А подарък за теб?“

 

Настоящата Политика на Играта съдържа термини, които имат следното значение:

Организатор“ е „Еспо Груп” ЕООД, ЕИК: 131008226, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Граф Игнатиев“ № 18, контакт: https://www.orangecenter.bg/contacts

Сътрудник“ е „Захариеви“ ЕООД, ЕИК: 20483305, със седалище и адрес на управление с. Енина 6142, Област Стара Загора; Община Казанлък, Теменуга, № 32

Участник“ е всяко дееспособно и пълнолетно физическо лице, с постоянен адрес на територията на Република България и което се е включило в Играта по посочения в общите условия към тази игра начин.

Играта” ще се проведе в периода от 30.11.2018 г. до 31.12.2018 г.и е описана в Общи условия за провеждане на игра „А подарък за теб?“.

1. Играта се провежда при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни и подзаконовите му нормативни актове и приложимото европейско законодателство.

2. Администратор на личните данни е Организаторът на Играта, а Сътрудникът се явява Оператор на личните данни, с който Организаторът има уредени отношения, съгласно изискванията на Общия регламент относно защита на данните.

3. За целите на организиране и провеждане на Играта, Сътрудникът събира, Организаторът обработва, съхранява и използва следните лични данни на участници в Играта:

 • име, фамилия;

 • имейл адрес;

 • телефонен номер.

Във връзка с Играта Организаторът и Сътрудникът няма да събират лични данни извън посочените.

4. Личните данни по предходната точка ще се събират, обработват, съхраняват и използват единствено за целите на организиране и провеждане на Играта и за целите на директния маркетинг на продукти от продуктовата гама на Организатора, ако за последното е получено изричното съгласие.

5. Събраните лични данни няма да бъдат предоставяни на трети лица освен в изрично предвидените в закона случаи на оторизираните да ги изискат институции. С изключение на платформите Mailchimp и Viber, при предоставеното съгласие от страна на участниците, че данните им могат да се използват с цел директен маркетинг на продукти от продуктовата гама на Организатора.

6. Събраните лични данни, описани в т.3, с изключение на предоставените e-mail адреси и телефонни номера, ще се обработват, съхраняват и използват само за целите на Играта на основание чл.6, параграф 1, т.б) от Общия регламент за защита на данните, с оглед изпълнението на задълженията на Организатора във връзка с Играта. Същите ще бъдат обработвани до приключване на Играта и получаване на наградите, но не по-късно от 28.02.2019 г., след което ще бъдат унищожени (заличени) по реда предвиден във Вътрешните правила на Организатора.

Предоставените e-mail адреси и телефонни номера, които ще се съхраняват на основание изрично предоставеното съгласие от страна на участниците, ще се съхраняват до оттеглянето на съгласието и ще се използват с цел директен маркетинг на продукти от продуктовата гама на Организатора.

7. С регистрирането си за участие в Играта и приемането на настоящите Правила всеки Участник изразява своето изрично информирано съгласие личните му данни, предоставени от него при регистрацията и при получаване на наградите да бъдат:

 • събирани, обработвани и съхранявани с автоматични средства от Организатора;

 • използвани от Организатора при провеждане на тегленията, както и в случай че Участникът е поискал допълнителна информация за Играта или е спечелил някоя от предоставяните награди – за информиране на участниците по начините, посочени в настоящите Правила, за уточняване начина на получаване на наградата и за осигуряване на получаването/ползването й;

Всеки Участник ще бъде изрично попитан, отделно дали дава изричното си съгласие телефонният му номер и e-mail адресът му да бъдат използвани с цел директен маркетинг на продукти от продуктовата гама на Организатора. В случай, че такова съгласие бъде предоставено, предоставените лични данни, а именно телефонните номера и e-mail адресите ще бъдат обработвани, съхранявани и използвани от Организатора за целите на директния маркетинг на продукти от продуктовата гама на Организатора.

8. С регистрирането си за участие в Играта и приемането на настоящите Правила всеки Участник декларира и се съгласява, че събирането, съхраняването, обработването и използването на предоставените от него данни е необходимо във връзка с участието му в Играта и че ги предоставя доброволно, като съгласието данните му да бъдат използвани за директен маркетинг ще бъде поискано отделно. Участието в Играта не е свързано и не е под условие на даването на съгласие за ползване на данните за директен маркетинг.

9. Отказът да се предоставят необходимите лични данни води до невъзможност за регистрация и/или за участие в Играта, за което Организаторът не носи отговорност.

10. Всеки Участник в Играта може по всяко време, докато личните му данни се съхраняват, обработват и използват от Организатора:

 • да отправи запитване относно съхранението, обработването и използването на личните му данни;

 • да възрази пред Организатора срещу обработването им при наличие на законово основание за това;

 • да поиска корекцията или унищожаването (заличаването) или ограничаване на обработката на личните си данни;

 • да подаде жалба пред Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2.,

 • да бъде уведомен, ако има нарушение на сигурността при Организатора,

 • да получи данните си в популярен електронен формат.

В случай, че е дал изричното си съгласие за ползването на данните си за целите на директния маркетинг, това съгласие може да бъде оттеглено по всяко време.

Личните данни, събирани с цел осъществяване на играта няма да бъдат предавани на трети лица. В случай, че има изрично съгласие за ползване на e-mail адреса и телефонния номер за целите на директния маркетинг, в този случай Организаторът ползва MailChimp и Viber като автоматизирани платформи за пращане на бюлетин и съобщения.

Участникът може да упражни посочените в т.9 права, като подаде писмено заявление до Организатора на e-mail: dpo@orange-bg.com. Заявлението следва да съдържа коректни данни за идентификация на Участника. В случаите, когато се подава заявление за преустановяване на обработването и използването на лични данни за целите на директния маркетинг, е достатъчно заявлението да съдържа съответния e-mail.

Печеливши

 • Петко П. (700784227) - 1000 лв.
 • Екатерина Г. (2500007078) - 1000 лв.
 • Днис Д. (2200391784) - 1000 лв.
 • Петър П. (5500272750) - 1000 лв.
 • Атанас И. (22003389985) - 1000 лв.

 • Галина В. (800573375) - 500 лв.
 • Марта Л. (600608081) - 500 лв.
 • Цвети Г. (2200381303) - 500 лв.
 • Велина П. (500310354) - 500 лв.
 • Мария – Емилия И. (600619325) - 500 лв.
 • Ива М. (500313966) - 500 лв.
 • Марсел А. (800574869) - 500 лв.
 • Мария И. (2500008407) - 500 лв.
 • Радка П. (2500001159) - 500 лв.
 • Анелия Й. (2300153769) - 500 лв.