РЕГИСТРИРАЙ СЕ!

Общи условия кампания „Отново в час“
18.08. – 30.09.2020 г.

 

I. Общи положения

 

1. Настоящите условия („Общи условия“) определят начина на провеждане на партньорска кампания „Отново в час“, наричана по-долу за краткост „Кампанията“.

2. Организатор на Кампанията е Ориндж Интернешънъл АД, ЕИК: 205507041, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Граф Игнатиев 18, наричан по-долу за краткост „Организатор“.

3. Кампанията се провежда в периода 18.08.2020 – 30.09.2020.

4. Кампанията се провежда на територията на Република България.

 

II. Право на участие

 

5. Участие в кампанията е възможно само при спазване на настоящите Общи условия. Общите условия ще бъдат достъпни за целия период на провеждане на Кампанията на https://orangecenter.bg/landing/otnоvo-v-chas. С участието в Кампанията се декларира съгласие с Общите условия.

6. Право на участие в кампанията има всяко дееспособно физическо лице, навършило 18-годишна възраст и с постоянен адрес на територията на Република България, наричано по-долу „Участник/ци“. В Кампанията нямат право да участват служители на Организатова, както и техни близки ( родители, съпрузи, деца, братя и сестри ).

 

III. Условия за участие

 

7. За да участва в Кампанията, Участникът трябва в рамките на периода на провеждане на Кампанията ( 18.08. – 30.09.2020 ) да закупи от физическите магазини на Orangecenter или онлайн на www.orangecenter.bg ученическа раница с размери 40х25 ( четиредесет сантиметра височина х двадесет и пет сантиметра широчина ) и да запази касовата си бележка, а при онлайн покупка и флаера с уникален код, прикрепен за нея.

8. На всяка касова бележка, а за онлайн покупка – на флаера към нея, отговаряща на посочените в т.7 III условия, има изписан уникален код, който Участникът трябва да регистрира на https://www.orangecenter.bg/registratsia-otnovo-v-chas, попълвайки следните полета: име, фамилия, телефон, имейл, уникален код.

9. В рамките на периода на провеждане на Кампанията всеки участник може да регистрира неограничен брой уникални кодове, отговарящи на условията на т.7 III. Един код от флаер или касова бележка може да бъде регистриран само веднъж.

 

IV. Награда

 

10. Наградата, обявена за настоящата кампания „Отново в час“ е ваучер за пазаруване в магазнини Orange, чиято стойност е равна на стойността на касовата бележка, с която всеки участник се е включил в кампанията

11. Всеки участник може да участва в играта неограничен брой пъти, при отчитане на условието, че с един код от касова бележка (а за онлайн покупка и флаер), не може да се участва повече от 1 (един) път, т.е. за всяко участие е необходима отделна касова бележка.

12. Един участник има право да спечели награда само веднъж, като за стойност на касовата бележка, на базата на която ще бъде издаден ваучера, е първата по ред изтеглена касова бележка.

13. Ваучерът не е ценна книга, а инструмент, който се приема срещу заплащане на стоки /§1, т. 88 ДР ЗДДС/. Той не може да се заменя срещу пари, парични знаци или ценни книги, да служи като обезпечение или да се предоставя като гаранция. Поради това, в случай че стойността на ваучера е по-висока от стойността на стока, избрана от титуляря, разликата в сумите не подлежи на връщане.

14. Ваучерът може да се използва във всички физически обекти Orange в страната (общо 14 на брой), онлайн адресът https://orangecenter.bg/landing/otnоvo-v-chas , и на www.orangecenter.bg.

15. Ваучерът е с валидност до 31.12.2020 година и с него могат да бъдат закупени стоки. Ваучерът не важи за закупуване на билети за спортни и музикални събития.

16. За продукти, придобити срещу приет ваучер се прилагат същите условия за отговорност за недостатъци, рекламации, замяна и връщане като за всеки друг артикул, който се продава в магазина.

 

 

V. Теглене на печеливпи

 

17. Определянето на печелившите участници ще се извърши до 7 работни дни след края на кампанията. Ще бъдат изтеглени 100 печеливши кода от всички регистрирани такива.

18. Имената на печелившите участници ще бъдат публикувани в интернет страницата на Orange, на адрес https://www.orangecenter.bg/registratsia-otnovo-v-chas. Печелившите ще бъдат уведомени чрез имейл, посочен от Участника в регистрационната форма на кампанията.

19. Всеки Участник, спечелил награда от Ориндж Интернешънъл АД, трябва да потвърди в рамките на 5 работни дни, след получаване на имейла, писмено, че желае да получи наградата си.

20. Всеки Участник трябва да предостави сканирано или снимано копие на кода и касовата бележка, с която участва в кампанията, както и да предостави данни (три имена, ЕГН, адрес и телефонен номер) за реалното получаване на наградата си и уреждане на данъчните задължения на Организатора.

21. Ако Организаторът не получи потвърждение и обратна връзка по начина и в срока, описани в т. 14 и т. 15, губи правото си да получи своята награда

22. Организаторът връчва награда на победителя само срещу представена касова бележка, в която присъства артикул „ученическа раница“, като покупката на артикула трябва да е осъществена в периода 18.08. – 30.09.2020 г.

23. Организаторът връчва наградата за своя сметка, чрез куриер или чрез лично предаване в Централния офис, гр. София, ул. Графи Игнатиев 18. Разходите за доставка на наградата са за сметка на Организатора.

24. Наградата не може да се заменя, използва частично или осребрява. След описания в т. 19 срок, спечелилият няма право да се възползва от своя ваучер.

25. Печелившите участници поемат на своя отговорност всички разходи и данъчни задължения по Закона за данъците върху доходите на физически лица, които биха могли да възникнат при участието в Кампанията.

 

VI. Лични данни

Чрез включването си в кампанията, участниците се съгласяват и приемат условията, свързани с обработката на личните им данни, описани на www.orangecenter.bg

 

VII. Прекратяване на кампанията

В ролята си на Организатор, Ориндж Интернешънъл АД запазва правото си да прекрати кампанията преди изтичането на крайния ѝ срок, в случай на нарушаване на настоящите правила, злоупотреби или други непредвидени обстоятелства, съгласно действащото законодателство, като в тези случаи не се дължи компенсация на участниците. При промяна на настоящите условия, Организаторът се задължава да обяви конкретните промени на своята интернет страница www.orangecenter.bg или на Фейсбук страницата сиhttps://www.facebook.com/orangecenter.bg/.

VIII. Нарушения

В случай на подозрение за извършени нарушения, които са в противоречие с настоящите правила за провеждане на кампания „Отново в час”, всички участници могат да сигнализират за това Организатора на следната електронна поща: info@orange-bg.com. Необходимо е Участниците да се идентифицират с истинските си имена и да оставят валиден телефон за контакт с оглед проверка на фактите. Анонимни сигнали НЕ се приемат от Организатора.

За допълнителна информация може да се свържете с екипа на Orange: info@orange-bg.com 

Политика за защита на личните данни за игра „Отново в час“

 

Настоящата Политика на Играта съдържа термини, които имат следното значение:

Организатор“ е „Ориндж интернешънъл” АД, ЕИК: 205507041, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Граф Игнатиев“ № 18, контакт: https://www.orangecenter.bg/contacts 

Сътрудник“ е „Захариеви“ ЕООД, ЕИК: 20483305, със седалище и адрес на управление с. Енина 6142, Област Стара Загора; Община Казанлък, Теменуга, № 32

Участник“ е всяко дееспособно и пълнолетно физическо лице, с постоянен адрес на територията на Република България и което се е включило в Играта по посочения в общите условия към тази игра начин.

Играта” ще се проведе в периода от 18.08.2020 г. до 30.09.2020 г. включително и е описана в Общи условия за провеждане на игра „Отново в час“.


1. Играта се провежда при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни и подзаконовите му нормативни актове и приложимото европейско законодателство.


2. Администратор на личните данни е Организаторът на Играта, а Сътрудникът се явява Оператор на личните данни, с който Организаторът има уредени отношения, съгласно изискванията на Общия регламент относно защита на данните.


3. За целите на организиране и провеждане на Играта, Сътрудникът събира, Организаторът обработва, съхранява и използва следните лични данни на участници в Играта:

- име, фамилия;
- имейл адрес;
- телефонен номер.

Във връзка с Играта Организаторът и Сътрудникът няма да събират лични данни извън посочените


4. Личните данни по предходната точка ще се събират, обработват, съхраняват и използват единствено за целите на организиране и провеждане на Играта и за целите на директния маркетинг на продукти от продуктовата гама на Организатора, ако за последното е получено изричното съгласие.


5. Събраните лични данни няма да бъдат предоставяни на трети лица освен в изрично предвидените в закона случаи на оторизираните да ги изискат институции. С изключение на платформата Mailchimp, при предоставеното съгласие от страна на участниците, че данните им могат да се използват с цел директен маркетинг на продукти от продуктовата гама на Организатора.


6. Събраните лични данни, описани в т.3, с изключение на предоставените e-mail адреси ще се обработват, съхраняват и използват само за целите на Играта на основание чл.6, параграф 1, т.б) от Общия регламент за защита на данните, с оглед изпълнението на задълженията на Организатора във връзка с Играта.

Предоставените e-mail адреси, които ще се съхраняват на основание изрично предоставеното съгласие от страна на участниците, ще се съхраняват до оттеглянето на съгласието и ще се използват с цел директен маркетинг на продукти от продуктовата гама на Организатора.


7. С регистрирането си за участие в Играта и приемането на настоящите Правила всеки Участник изразява своето изрично информирано съгласие личните му данни, предоставени от него при регистрацията и при получаване на наградите да бъдат:

- събирани, обработвани и съхранявани с автоматични средства от Организатора;

- използвани от Организатора при провеждане на тегленията, както и в случай че Участникът е поискал допълнителна информация за Играта или е спечелил някоя от предоставяните награди – за информиране на участниците по начините, посочени в настоящите Правила, за уточняване начина на получаване на наградата и за осигуряване на получаването/ползването й;

Всеки Участник ще бъде изрично попитан, отделно дали дава изричното си съгласие e-mail адресът му да бъде използван с цел директен маркетинг на продукти от продуктовата гама на Организатора. В случай, че такова съгласие бъде предоставено, предоставените лични данни, а именно e-mail адресът ще бъде обработван, съхраняван и използван от Организатора за целите на директния маркетинг на продукти от продуктовата гама на Организатора.


8. С регистрирането си за участие в Играта и приемането на настоящите Правила всеки Участник декларира и се съгласява, че събирането, съхраняването, обработването и използването на предоставените от него данни е необходимо във връзка с участието му в Играта и че ги предоставя доброволно, като съгласието данните му да бъдат използвани за директен маркетинг ще бъде поискано отделно. Участието в Играта не е свързано и не е под условие на даването на съгласие за ползване на данните за директен маркетинг.


9. Отказът да се предоставят необходимите лични данни води до невъзможност за регистрация и/или за участие в Играта, за което Организаторът не носи отговорност.


10. Всеки Участник в Играта може по всяко време, докато личните му данни се съхраняват, обработват и използват от Организатора:

- да отправи запитване относно съхранението, обработването и използването на личните му данни;

- да възрази пред Организатора срещу обработването им при наличие на законово основание за това;

- да поиска корекцията или унищожаването (заличаването) или ограничаване на обработката на личните си данни;

- да подаде жалба пред Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2.,

- да бъде уведомен, ако има нарушение на сигурността при Организатора,

- да получи данните си в популярен електронен формат.


В случай, че е дал изричното си съгласие за ползването на данните си за целите на директния маркетинг, това съгласие може да бъде оттеглено по всяко време.

Личните данни, събирани с цел осъществяване на играта няма да бъдат предавани на трети лица. В случай, че има изрично съгласие за ползване на e-mail адреса за целите на директния маркетинг, в този случай Организаторът ползва MailChimp като автоматизирана платформа за пращане на бюлетин.


Участникът може да упражни посочените в т.9 права, като подаде писмено заявление до Организатора на e-mail: dpo@orange-bg.com. Заявлението следва да съдържа коректни данни за идентификация на Участника. В случаите, когато се подава заявление за преустановяване на обработването и използването на лични данни за целите на директния маркетинг, е достатъчно заявлението да съдържа съответния e-mail.

 

.