18,00 лв.

Придобиване на контрол върху предприятия като форма на концентрация

Васил Тодоров
18,00 лв.
Книгата съдържа въведение, 4 глави, заключение и библиография.
 
Настоящото изследване има за предмет анализ на характеристиките на правното явление придобиване на контрол върху предприятия или части от тях като форма на концентрация между предприятия. Проучването разглежда както материалноправните аспекти на придобиването на контрол, така и процесуалните правила, свързани с административната процедура по разрешаването на извършването на концентрациите между предприятия пред Комисията по защита на конкуренцията и пред Европейската комисия.
 
Правният анализ на придобиването на контрол има за цел да се очертаят границите и същността на тази форма на концентрация между предприятия на база нормативните текстове и тълкуването в практиката, поради твърде общата и кратка законова формулировка. Като с изследването на темата се цели също и формулиране на предложения за промени в действащото законодателство на национално и европейско равнище там, където те са наложителни и могат да бъдат добре аргументирани.
 
Васил Тодоров е завършил Икономическия техникум в гр. Велико Търново през 1997 г. През 2005 г. завършва специалност „Право“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, а през 2014 г. придобива образователна и научна степен „доктор по право“ от същия университет.
 
От 2005 г. работи в Българска търговско-промишлена палата (БТПП), като към настоящия момент (2015 г.) е главен секретар на Палатата и член на Управителния и Изпълнителния съвет на БТПП.
 
Авторът участва и в управлението на търговски дружества в качеството на председател на Съвета на директорите и изпълнителен директор.
Информация за "Придобиване на контрол върху предприятия като форма на концентрация"
  • Език Български
  • Брой страници 300
  • Вид корица Мека
  • Година на издаване 2015
  • Размер см 21 x 14 см.
За автора

Няма добавена информация