Търсене
10.231.71.16-3.226.243.130

Общи условия за провеждане на кампанията

„Открий какво се крие в Orange Gift Box”

 

Настоящите Общи условия („Правила“) уреждат реда и условията за провеждане на кампанията „Открий какво се крие в Orange Gift Box („кампания“), част от сезонната кампания „Отново на училище“.  

1. Дефиниции

Настоящите правила на кампанията съдържат термини, които имат следното значение:

1.1. „Организатор“ е „Еспо Груп” ЕООД, ЕИК: 131008226, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Граф Игнатиев“ № 18, контакт: https://www.orangecenter.bg/contacts

1.2. „Сътрудник“ е „Захариеви“ ЕООД, ЕИК: 20483305, със седалище и адрес на управление с. Енина 6142, Област Стара Загора; Община Казанлък, Теменуга, № 32

1.3. „Участник“ е всяко дееспособно и пълнолетно физическо лице, с постоянен адрес на територията на Република България, което отговаря на условията за участие по т. 3 по‐долу и което се е включило в кампанията по посочения в тези правила начин.

1.4. „Период на провеждане“. Кампанията се провежда в периода от 02.09.2019 г. до 30.09.2019 г. включително. Организаторът си запазва правото да удължи или съкрати продължителността на играта при условие, че оповести промяната предварително на Интернет страницата си на www.orangecenter.bg
Кампанията ще приключи по-рано от посочената дата в случай, че количествата се изчерпят.

2. Право на участие в Кампанията

В Кампанията могат да участват физически лица, навършили 18 години за българските граждани и съответната възраст, предвидена за пълнолетие в съответното национално законодателство за чуждестранните граждани, което не е поставено под пълно или ограничено запрещение, и имат постоянен адрес в Република България, с изключение на служители на Организатора, Сътрудника, свързаните агенции, както и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи).

3. Условия за участие в Кампанията 

За да се включи в Кампанията „Открий какво се крие в Orange Gift Box , предвидени по‐долу, Участникът, трябва:

3.1.  За да се включи в кампанията, участникът трябва да закупи онлайн, от официалния сайт на „Orange center“ www.orangecenter.bg, или от физически търговски обект на „Orange center“, стоки на стойност минимум 100лв. в периода на провеждане на Кампанията –  02.09.2019 г.  – 30.09.2019г. 

3.2.  След като клиентът е закупил стоки от Orange Center над стойност минимум 100лв, той получава подарък Orange Gift Box. В него клиентът ще намери артикули от Orange center създадени и селектирани специално за текущата кампания.

3.3.  При онлайн покупка подаръкът е част от основната поръчка на Участника и към нея не се добавя сума за транспортни разходи, или други суми.  

4. Нарушения

5.1. Докладване на нарушения

В случай на подозрение за извършени нарушения, които са в противоречие с настоящите правила за провеждане на Кампанията, всички участници могат да сигнализират за това на Организатора на следната електронна поща: marketing@orange‐bg.com . Необходимо е Участниците да се идентифицират с истинските си имена и да оставят валиден телефон за контакт с оглед проверка на фактите. Анонимни сигнали НЕ се приемат от Организатора.

5.2. Последици от нарушенията

В случай на нарушаване на разпоредбите на действащото законодателство и/или на настоящите правила на Кампанията от страна на Участник, както и във всички случаи, в които Организаторът прецени, че е налице или има основателно подозрение за извършването на неправомерни и/или неприемливи действия от страна на Участник, Организаторът има право да дисквалифицира последния от участие в Кампанията. 

5. Отговорност

6.1. Организаторът и лицата свързани с провеждането на Кампанията не носят отговорност за евентуални вреди, причинени от наградите.

6.2. Настоящите правила на Кампанията ще бъдат достъпни за целия срок на Кампанията на интернет адрес: www.orangecenter.bg

6.3. Организаторът има неотменимо право да променя тези Общи условия при условие, че публично оповести промените по същия начин, по който е обявил кампанията ‐ на Интернет страницата си, като промените влизат в сила незабавно след оповестяването им. Участниците в кампанията следва сами да проверяват на адрес www.orangecenter.bg за промени в  общите условия, като организаторът  не е длъжен да ги уведомява. 

Организаторът може да прекрати Кампанията като оповести това чрез електронна публикация на интернет адрес https://www.orangecenter.bg

В тези случаи Организаторът не носи отговорност пред участниците за претърпени от тях вреди в следствие на промяната/прекратяването. Решенията на Организатора по всички въпроси, свързани с Играта или прилагането на правилата на Играта, са окончателни и се отнасят до всички участници.

6. Правни аспекти

6.1. Приложимо право и подсъдност

Страните могат да използват всички предвидени в законодателството на Република България средства за защита на своите права и интереси, като при възникване на спор отнасящ се до настоящите официални правила, същият ще бъде решаван от Арбитражен съд София при Сдружение "ППМ" съобразно неговия правилник, с изключение на споровете по които една от страните е потребител по смисъла на ЗЗП.

Организаторът декларира, че няма да разкрива предоставените лични данни на трети лица, освен ако това не е необходимо за целите на настоящата кампания и на изпълнение на договора, сключен между него и участника при тези общи условия, или в случаите, в които това е предвидено със закон.

7. Прекратяване на участието в Кампанията

7.1. В случай, че Участник е достигнал необходимата сума по регламент, то той има право да получи своя подарък – Orange Gift Box, който автоматично ще се добави към поръчката му.

7.2. При добавяне на Orange Gift Box в кошницата, той ще е със стойност 0,00 лв. и участникът ще получи своя подарък като добавка към основната поръчка. Доставката на Orange Gift Box е безплатна. 

7.3. Ако Участникът желае личните му данни да не бъдат обработвани от Организатора, това може да бъде заявено на адрес dpo@orange‐bg.com.

7.4. Включвайки се в тази Кампания, участниците приемат и се ангажират с настоящите правила и се задължават да спазват техните условия и разпоредби. С участието си участниците декларират, че имат право валидно и неограничено да извършват всички действия във връзка с участието в настоящата Кампания.

 

Настоящите официални правила за участие в Камоанията са изготвени и приети от „Еспо Груп“ ЕООД и ще бъдат достъпни на Интернет www.orangecenter.bgза периода на кампанията.  

The Iliad Ново The Iliad 2019 г.
Цена: 47.90 лв.
Homer: Iliad Book III Ново Homer: Iliad Book III 2019 г.
Цена: 81.90 лв.
Homer: Iliad Book III Ново Homer: Iliad Book III 2019 г.
Цена: 264.90 лв.
Beowulf Ново Beowulf 2019 г.
Цена: 23.90 лв.
Homer: A Ladybird Expert Book Homer: A Ladybird Expert Book 2019 г.
Цена: 23.90 лв.
The Politics of Youth in Greek Tragedy The Politics of Youth in Greek Tragedy 2019 г.
Цена: 115.90 лв.
Of Gods and Men Of Gods and Men 2019 г.
Цена: 66.90 лв.
Euripides: Cyclops Euripides: Cyclops 2019 г.
Цена: 75.90 лв.
Aristotle, Metaphysics Lambda Aristotle, Metaphysics Lambda 2019 г.
Цена: 88.90 лв.
Demosthenes: Selected Political Speeches Demosthenes: Selected Political Speeches 2019 г.
Цена: 84.90 лв.
Demosthenes: Selected Political Speeches Demosthenes: Selected Political Speeches 2019 г.
Цена: 264.90 лв.
Ruled Reading and Biblical Criticism Ruled Reading and Biblical Criticism 2019 г.
Цена: 92.90 лв.
The Book of Taliesin The Book of Taliesin 2019 г.
Цена: 52.90 лв.
The Complete Works of William Shakespeare The Complete Works of William Shakespeare 2019 г.
Цена: 34.90 лв.
Vyasa Redux Vyasa Redux 2019 г.
Цена: 335.90 лв.
The Iliad and the Odyssey Boxed Set The Iliad and the Odyssey Boxed Set 2019 г.
Цена: 129.90 лв.
Seneca: Selected Letters Seneca: Selected Letters 2019 г.
Цена: 88.90 лв.
Seneca: Selected Letters Seneca: Selected Letters 2019 г.
Цена: 282.90 лв.
Three Medieval Greek Romances Three Medieval Greek Romances 2019 г.
Цена: 282.90 лв.
Lucan: De Bello Ciuili Book VII Lucan: De Bello Ciuili Book VII 2019 г.
Цена: 264.90 лв.
Lucan: De Bello Ciuili Book VII Lucan: De Bello Ciuili Book VII 2019 г.
Цена: 88.90 лв.
Looking at Ajax Looking at Ajax 2019 г.
Цена: 337.90 лв.
The Poetry of Sappho The Poetry of Sappho 2019 г.
Цена: 166.90 лв.
The History of the Church The History of the Church 2019 г.
Цена: 42.90 лв.
Xenophon: Poroi (Revenue-Sources) Xenophon: Poroi (Revenue-Sources) 2019 г.
Цена: 335.90 лв.
Lycurgus: Against Leocrates Lycurgus: Against Leocrates 2019 г.
Цена: 356.90 лв.
The Poetry of Sappho The Poetry of Sappho 2019 г.
Цена: 39.90 лв.
Dissonant Neighbours Dissonant Neighbours 2019 г.
Цена: 168.90 лв.
Greek and Latin Poetry Greek and Latin Poetry 2019 г.
Цена: 61.90 лв.
On Human Worth and Excellence On Human Worth and Excellence 2019 г.
Цена: 61.90 лв.
Aristotle on the Sources of the Ethical Life Aristotle on the Sources of the Ethical Life 2019 г.
Цена: 187.90 лв.
The Chronicle of the Logothete The Chronicle of the Logothete 2019 г.
Цена: 356.90 лв.
Laughter on the Fringes Laughter on the Fringes 2019 г.
Цена: 254.90 лв.
What Graeco-Roman Grammar Was About What Graeco-Roman Grammar Was About 2019 г.
Цена: 225.90 лв.
Archilochus: The Poems Archilochus: The Poems 2019 г.
Цена: 397.90 лв.
Looking at Antigone Looking at Antigone 2019 г.
Цена: 115.90 лв.
Aristophanes' Wasps Aristophanes' Wasps 2019 г.
Цена: 254.90 лв.
Religion and Memory in Tacitus' Annals Religion and Memory in Tacitus' Annals 2019 г.
Цена: 337.90 лв.
Terence: Andria Terence: Andria 2019 г.
Цена: 218.90 лв.
Terence: Andria Terence: Andria 2019 г.
Цена: 55.90 лв.
Plautus: Casina Plautus: Casina 2019 г.
Цена: 55.90 лв.
Aristophanes: Peace Aristophanes: Peace 2019 г.
Цена: 194.90 лв.
Aristophanes: Peace Aristophanes: Peace 2019 г.
Цена: 55.90 лв.
Cicero and Roman Education Cicero and Roman Education 2018 г.
Цена: 317.90 лв.
Horace Horace 2018 г.
Цена: 60.90 лв.
Horace Horace 2018 г.
Цена: 187.90 лв.
Euripides: Troades Euripides: Troades 2018 г.
Цена: 357.90 лв.
Homer, Odyssey I Homer, Odyssey I 2018 г.
Цена: 281.90 лв.
Homer, Odyssey I Homer, Odyssey I 2018 г.
Цена: 70.90 лв.
What Shakespeare Stole From Rome What Shakespeare Stole From Rome 2018 г.
Цена: 69.90 лв.
Dictator Dictator 2018 г.
Цена: 34.90 лв.
Gilgamesh Retold Gilgamesh Retold 2018 г.
Цена: 34.90 лв.
The Oresteia The Oresteia 2018 г.
Цена: 55.90 лв.
The Call The Call 2018 г.
Цена: 49.90 лв.
Sir Gawain and the Green Knight Sir Gawain and the Green Knight 2018 г.
Цена: 39.90 лв.
War Songs War Songs 2018 г.
Цена: 37.90 лв.
War Songs War Songs 2018 г.
Цена: 109.90 лв.
HELL HELL 2018 г.
Цена: 39.90 лв.
The Grand Scribe's Records, Volume I The Grand Scribe's Records, Volume I 2018 г.
Цена: 135.90 лв.
The Illustrated Odyssey The Illustrated Odyssey 2018 г.
Цена: 39.90 лв.
The Art of War The Art of War 2018 г.
Цена: 39.90 лв.
Sense and Sensibility Sense and Sensibility 2018 г.
Цена: 52.90 лв.
Pride and Predjudice Pride and Predjudice 2018 г.
Цена: 52.90 лв.
Persuasion Persuasion 2018 г.
Цена: 52.90 лв.
Jane Eyre Jane Eyre 2018 г.
Цена: 52.90 лв.
Great Expectations Great Expectations 2018 г.
Цена: 52.90 лв.
Poems Poems 2018 г.
Цена: 34.90 лв.
Beowulf Beowulf 2018 г.
Цена: 39.90 лв.