Търсене
10.231.71.16-3.227.254.12

Energy technology & engineering

Общи условия за провеждане на кампанията

„Открий какво се крие в Orange Gift Box”

 

Настоящите Общи условия („Правила“) уреждат реда и условията за провеждане на кампанията „Открий какво се крие в Orange Gift Box („кампания“), част от сезонната кампания „Отново на училище“.  

1. Дефиниции

Настоящите правила на кампанията съдържат термини, които имат следното значение:

1.1. „Организатор“ е „Еспо Груп” ЕООД, ЕИК: 131008226, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Граф Игнатиев“ № 18, контакт: https://www.orangecenter.bg/contacts

1.2. „Сътрудник“ е „Захариеви“ ЕООД, ЕИК: 20483305, със седалище и адрес на управление с. Енина 6142, Област Стара Загора; Община Казанлък, Теменуга, № 32

1.3. „Участник“ е всяко дееспособно и пълнолетно физическо лице, с постоянен адрес на територията на Република България, което отговаря на условията за участие по т. 3 по‐долу и което се е включило в кампанията по посочения в тези правила начин.

1.4. „Период на провеждане“. Кампанията се провежда в периода от 02.09.2019 г. до 30.09.2019 г. включително. Организаторът си запазва правото да удължи или съкрати продължителността на играта при условие, че оповести промяната предварително на Интернет страницата си на www.orangecenter.bg
Кампанията ще приключи по-рано от посочената дата в случай, че количествата се изчерпят.

2. Право на участие в Кампанията

В Кампанията могат да участват физически лица, навършили 18 години за българските граждани и съответната възраст, предвидена за пълнолетие в съответното национално законодателство за чуждестранните граждани, което не е поставено под пълно или ограничено запрещение, и имат постоянен адрес в Република България, с изключение на служители на Организатора, Сътрудника, свързаните агенции, както и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи).

3. Условия за участие в Кампанията 

За да се включи в Кампанията „Открий какво се крие в Orange Gift Box , предвидени по‐долу, Участникът, трябва:

3.1.  За да се включи в кампанията, участникът трябва да закупи онлайн, от официалния сайт на „Orange center“ www.orangecenter.bg, или от физически търговски обект на „Orange center“, стоки на стойност минимум 100лв. в периода на провеждане на Кампанията –  02.09.2019 г.  – 30.09.2019г. 

3.2.  След като клиентът е закупил стоки от Orange Center над стойност минимум 100лв, той получава подарък Orange Gift Box. В него клиентът ще намери артикули от Orange center създадени и селектирани специално за текущата кампания.

3.3.  При онлайн покупка подаръкът е част от основната поръчка на Участника и към нея не се добавя сума за транспортни разходи, или други суми.  

4. Нарушения

5.1. Докладване на нарушения

В случай на подозрение за извършени нарушения, които са в противоречие с настоящите правила за провеждане на Кампанията, всички участници могат да сигнализират за това на Организатора на следната електронна поща: marketing@orange‐bg.com . Необходимо е Участниците да се идентифицират с истинските си имена и да оставят валиден телефон за контакт с оглед проверка на фактите. Анонимни сигнали НЕ се приемат от Организатора.

5.2. Последици от нарушенията

В случай на нарушаване на разпоредбите на действащото законодателство и/или на настоящите правила на Кампанията от страна на Участник, както и във всички случаи, в които Организаторът прецени, че е налице или има основателно подозрение за извършването на неправомерни и/или неприемливи действия от страна на Участник, Организаторът има право да дисквалифицира последния от участие в Кампанията. 

5. Отговорност

6.1. Организаторът и лицата свързани с провеждането на Кампанията не носят отговорност за евентуални вреди, причинени от наградите.

6.2. Настоящите правила на Кампанията ще бъдат достъпни за целия срок на Кампанията на интернет адрес: www.orangecenter.bg

6.3. Организаторът има неотменимо право да променя тези Общи условия при условие, че публично оповести промените по същия начин, по който е обявил кампанията ‐ на Интернет страницата си, като промените влизат в сила незабавно след оповестяването им. Участниците в кампанията следва сами да проверяват на адрес www.orangecenter.bg за промени в  общите условия, като организаторът  не е длъжен да ги уведомява. 

Организаторът може да прекрати Кампанията като оповести това чрез електронна публикация на интернет адрес https://www.orangecenter.bg

В тези случаи Организаторът не носи отговорност пред участниците за претърпени от тях вреди в следствие на промяната/прекратяването. Решенията на Организатора по всички въпроси, свързани с Играта или прилагането на правилата на Играта, са окончателни и се отнасят до всички участници.

6. Правни аспекти

6.1. Приложимо право и подсъдност

Страните могат да използват всички предвидени в законодателството на Република България средства за защита на своите права и интереси, като при възникване на спор отнасящ се до настоящите официални правила, същият ще бъде решаван от Арбитражен съд София при Сдружение "ППМ" съобразно неговия правилник, с изключение на споровете по които една от страните е потребител по смисъла на ЗЗП.

Организаторът декларира, че няма да разкрива предоставените лични данни на трети лица, освен ако това не е необходимо за целите на настоящата кампания и на изпълнение на договора, сключен между него и участника при тези общи условия, или в случаите, в които това е предвидено със закон.

7. Прекратяване на участието в Кампанията

7.1. В случай, че Участник е достигнал необходимата сума по регламент, то той има право да получи своя подарък – Orange Gift Box, който автоматично ще се добави към поръчката му.

7.2. При добавяне на Orange Gift Box в кошницата, той ще е със стойност 0,00 лв. и участникът ще получи своя подарък като добавка към основната поръчка. Доставката на Orange Gift Box е безплатна. 

7.3. Ако Участникът желае личните му данни да не бъдат обработвани от Организатора, това може да бъде заявено на адрес dpo@orange‐bg.com.

7.4. Включвайки се в тази Кампания, участниците приемат и се ангажират с настоящите правила и се задължават да спазват техните условия и разпоредби. С участието си участниците декларират, че имат право валидно и неограничено да извършват всички действия във връзка с участието в настоящата Кампания.

 

Настоящите официални правила за участие в Камоанията са изготвени и приети от „Еспо Груп“ ЕООД и ще бъдат достъпни на Интернет www.orangecenter.bgза периода на кампанията.  

Atomic Junction Ново Atomic Junction 2019 г.
Цена: 264.90 лв.
Atomic Junction Ново Atomic Junction 2019 г.
Цена: 88.90 лв.
Industrial Uses of Biomass Energy Ново Industrial Uses of Biomass Energy 2019 г.
Цена: 194.90 лв.
Outdoor Lighting Guide Ново Outdoor Lighting Guide 2019 г.
Цена: 194.90 лв.
Soviet Oil Ново Soviet Oil 2019 г.
Цена: 441.90 лв.
Advanced Electrical Installation Work Ново Advanced Electrical Installation Work 2019 г.
Цена: 120.90 лв.
Heat Transfer in Industrial Combustion Ново Heat Transfer in Industrial Combustion 2019 г.
Цена: 194.90 лв.
High Temperature Air Combustion Ново High Temperature Air Combustion 2019 г.
Цена: 194.90 лв.
General Thermodynamics Ново General Thermodynamics 2019 г.
Цена: 194.90 лв.
Petroleum Refining Ново Petroleum Refining 2019 г.
Цена: 264.90 лв.
Nuclear Reactor Thermal Hydraulics Nuclear Reactor Thermal Hydraulics 2019 г.
Цена: 515.90 лв.
Technology and the Blue Economy Technology and the Blue Economy 2019 г.
Цена: 154.90 лв.
High Voltage Measurement Techniques High Voltage Measurement Techniques 2019 г.
Цена: 430.90 лв.
Integrated Energy Systems for Multigeneration Integrated Energy Systems for Multigeneration 2019 г.
Цена: 390.90 лв.
The Inevitable Solar School The Inevitable Solar School 2019 г.
Цена: 78.90 лв.
Solar Energy Capture Materials Solar Energy Capture Materials 2019 г.
Цена: 353.90 лв.
Biofuels for a More Sustainable Future Biofuels for a More Sustainable Future 2019 г.
Цена: 433.90 лв.
Introduction to Renewable Energy Conversions Introduction to Renewable Energy Conversions 2019 г.
Цена: 339.90 лв.
Distributed Energy Resources in Microgrids Distributed Energy Resources in Microgrids 2019 г.
Цена: 261.90 лв.
Railway Information Modeling RIM Railway Information Modeling RIM 2019 г.
Цена: 309.90 лв.
Solar Hydrogen Production Solar Hydrogen Production 2019 г.
Цена: 513.90 лв.
World Biodiesel Policies and Production World Biodiesel Policies and Production 2019 г.
Цена: 367.90 лв.
Exergetic Aspects of Renewable Energy Systems Exergetic Aspects of Renewable Energy Systems 2019 г.
Цена: 494.90 лв.
Bioenergy with Carbon Capture and Storage Bioenergy with Carbon Capture and Storage 2019 г.
Цена: 380.90 лв.
The Fossil Fuel Revolution The Fossil Fuel Revolution 2019 г.
Цена: 380.90 лв.
Governance of a Transboundary River Governance of a Transboundary River 2019 г.
Цена: 198.90 лв.
Electric Motors and Drives Electric Motors and Drives 2019 г.
Цена: 165.90 лв.
Clean, Green and Responsible? Clean, Green and Responsible? 2019 г.
Цена: 364.90 лв.
Well Productivity Handbook Well Productivity Handbook 2019 г.
Цена: 470.90 лв.
Wind Turbines and Aerodynamics Energy Harvesters Wind Turbines and Aerodynamics Energy Harvesters 2019 г.
Цена: 420.90 лв.
Finite Elements-based Optimization Finite Elements-based Optimization 2019 г.
Цена: 512.90 лв.
On the Control of Multi-Agent Systems On the Control of Multi-Agent Systems 2019 г.
Цена: 287.90 лв.
On-Chip Dynamic Resource Management On-Chip Dynamic Resource Management 2019 г.
Цена: 287.90 лв.
From Smart Grid to Internet of Energy From Smart Grid to Internet of Energy 2019 г.
Цена: 317.90 лв.
Cleaner Production Cleaner Production 2019 г.
Цена: 463.90 лв.
Decarbonising Electricity Made Simple Decarbonising Electricity Made Simple 2019 г.
Цена: 388.90 лв.
Ocean Energy Ocean Energy 2019 г.
Цена: 130.90 лв.
Decarbonising Electricity Made Simple Decarbonising Electricity Made Simple 2019 г.
Цена: 116.90 лв.
Automotive Systems and Software Engineering Automotive Systems and Software Engineering 2019 г.
Цена: 331.90 лв.
Smart Cities in Application Smart Cities in Application 2019 г.
Цена: 248.90 лв.
Energy Markets and Responsive Grids Energy Markets and Responsive Grids 2019 г.
Цена: 463.90 лв.
Sustainable Rail Transport Sustainable Rail Transport 2019 г.
Цена: 397.90 лв.
Talker Quality in Human and Machine Interaction Talker Quality in Human and Machine Interaction 2019 г.
Цена: 248.90 лв.
Wind Science and Engineering Wind Science and Engineering 2019 г.
Цена: 529.90 лв.
Control Systems Control Systems 2019 г.
Цена: 494.90 лв.
Advances on Computational Intelligence in Energy Advances on Computational Intelligence in Energy 2019 г.
Цена: 364.90 лв.
Risk-Based Energy Management Risk-Based Energy Management 2019 г.
Цена: 420.90 лв.
Cybersecurity in the Electricity Sector Cybersecurity in the Electricity Sector 2019 г.
Цена: 364.90 лв.
Electrical Installation Work: Level 3 Electrical Installation Work: Level 3 2019 г.
Цена: 88.90 лв.
Solar PV Engineering and Installation Solar PV Engineering and Installation 2019 г.
Цена: 388.90 лв.
Miscanthus for Bioenergy Production Miscanthus for Bioenergy Production 2019 г.
Цена: 388.90 лв.
Solar PV Engineering and Installation Solar PV Engineering and Installation 2019 г.
Цена: 95.90 лв.
Quantum Chemistry of Nanotubes Quantum Chemistry of Nanotubes 2019 г.
Цена: 547.90 лв.