Търсене
10.231.71.16-34.204.175.38

Общи условия за провеждане на кампанията

„Открий какво се крие в Orange Gift Box”

 

Настоящите Общи условия („Правила“) уреждат реда и условията за провеждане на кампанията „Открий какво се крие в Orange Gift Box („кампания“), част от сезонната кампания „Отново на училище“.  

1. Дефиниции

Настоящите правила на кампанията съдържат термини, които имат следното значение:

1.1. „Организатор“ е „Еспо Груп” ЕООД, ЕИК: 131008226, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Граф Игнатиев“ № 18, контакт: https://www.orangecenter.bg/contacts

1.2. „Сътрудник“ е „Захариеви“ ЕООД, ЕИК: 20483305, със седалище и адрес на управление с. Енина 6142, Област Стара Загора; Община Казанлък, Теменуга, № 32

1.3. „Участник“ е всяко дееспособно и пълнолетно физическо лице, с постоянен адрес на територията на Република България, което отговаря на условията за участие по т. 3 по‐долу и което се е включило в кампанията по посочения в тези правила начин.

1.4. „Период на провеждане“. Кампанията се провежда в периода от 02.09.2019 г. до 30.09.2019 г. включително. Организаторът си запазва правото да удължи или съкрати продължителността на играта при условие, че оповести промяната предварително на Интернет страницата си на www.orangecenter.bg
Кампанията ще приключи по-рано от посочената дата в случай, че количествата се изчерпят.

2. Право на участие в Кампанията

В Кампанията могат да участват физически лица, навършили 18 години за българските граждани и съответната възраст, предвидена за пълнолетие в съответното национално законодателство за чуждестранните граждани, което не е поставено под пълно или ограничено запрещение, и имат постоянен адрес в Република България, с изключение на служители на Организатора, Сътрудника, свързаните агенции, както и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи).

3. Условия за участие в Кампанията 

За да се включи в Кампанията „Открий какво се крие в Orange Gift Box , предвидени по‐долу, Участникът, трябва:

3.1.  За да се включи в кампанията, участникът трябва да закупи онлайн, от официалния сайт на „Orange center“ www.orangecenter.bg, или от физически търговски обект на „Orange center“, стоки на стойност минимум 100лв. в периода на провеждане на Кампанията –  02.09.2019 г.  – 30.09.2019г. 

3.2.  След като клиентът е закупил стоки от Orange Center над стойност минимум 100лв, той получава подарък Orange Gift Box. В него клиентът ще намери артикули от Orange center създадени и селектирани специално за текущата кампания.

3.3.  При онлайн покупка подаръкът е част от основната поръчка на Участника и към нея не се добавя сума за транспортни разходи, или други суми.  

4. Нарушения

5.1. Докладване на нарушения

В случай на подозрение за извършени нарушения, които са в противоречие с настоящите правила за провеждане на Кампанията, всички участници могат да сигнализират за това на Организатора на следната електронна поща: marketing@orange‐bg.com . Необходимо е Участниците да се идентифицират с истинските си имена и да оставят валиден телефон за контакт с оглед проверка на фактите. Анонимни сигнали НЕ се приемат от Организатора.

5.2. Последици от нарушенията

В случай на нарушаване на разпоредбите на действащото законодателство и/или на настоящите правила на Кампанията от страна на Участник, както и във всички случаи, в които Организаторът прецени, че е налице или има основателно подозрение за извършването на неправомерни и/или неприемливи действия от страна на Участник, Организаторът има право да дисквалифицира последния от участие в Кампанията. 

5. Отговорност

6.1. Организаторът и лицата свързани с провеждането на Кампанията не носят отговорност за евентуални вреди, причинени от наградите.

6.2. Настоящите правила на Кампанията ще бъдат достъпни за целия срок на Кампанията на интернет адрес: www.orangecenter.bg

6.3. Организаторът има неотменимо право да променя тези Общи условия при условие, че публично оповести промените по същия начин, по който е обявил кампанията ‐ на Интернет страницата си, като промените влизат в сила незабавно след оповестяването им. Участниците в кампанията следва сами да проверяват на адрес www.orangecenter.bg за промени в  общите условия, като организаторът  не е длъжен да ги уведомява. 

Организаторът може да прекрати Кампанията като оповести това чрез електронна публикация на интернет адрес https://www.orangecenter.bg

В тези случаи Организаторът не носи отговорност пред участниците за претърпени от тях вреди в следствие на промяната/прекратяването. Решенията на Организатора по всички въпроси, свързани с Играта или прилагането на правилата на Играта, са окончателни и се отнасят до всички участници.

6. Правни аспекти

6.1. Приложимо право и подсъдност

Страните могат да използват всички предвидени в законодателството на Република България средства за защита на своите права и интереси, като при възникване на спор отнасящ се до настоящите официални правила, същият ще бъде решаван от Арбитражен съд София при Сдружение "ППМ" съобразно неговия правилник, с изключение на споровете по които една от страните е потребител по смисъла на ЗЗП.

Организаторът декларира, че няма да разкрива предоставените лични данни на трети лица, освен ако това не е необходимо за целите на настоящата кампания и на изпълнение на договора, сключен между него и участника при тези общи условия, или в случаите, в които това е предвидено със закон.

7. Прекратяване на участието в Кампанията

7.1. В случай, че Участник е достигнал необходимата сума по регламент, то той има право да получи своя подарък – Orange Gift Box, който автоматично ще се добави към поръчката му.

7.2. При добавяне на Orange Gift Box в кошницата, той ще е със стойност 0,00 лв. и участникът ще получи своя подарък като добавка към основната поръчка. Доставката на Orange Gift Box е безплатна. 

7.3. Ако Участникът желае личните му данни да не бъдат обработвани от Организатора, това може да бъде заявено на адрес dpo@orange‐bg.com.

7.4. Включвайки се в тази Кампания, участниците приемат и се ангажират с настоящите правила и се задължават да спазват техните условия и разпоредби. С участието си участниците декларират, че имат право валидно и неограничено да извършват всички действия във връзка с участието в настоящата Кампания.

 

Настоящите официални правила за участие в Камоанията са изготвени и приети от „Еспо Груп“ ЕООД и ще бъдат достъпни на Интернет www.orangecenter.bgза периода на кампанията.  

Копирни услуги

Посочените по-долу услуги се извършват в период до 24 часа (приемане, изработване и получаване) само на адрес: гр. София, ул. Граф Игнатиев №18, минус първи етаж!

Уважаеми клиенти, информираме Ви, че временно не издаваме ISIC карти!

За повече информация:

тел.: +359 2 989 1234
тел.: +359 88 6 275 342
e-mail: copy@orange-bg.com

 

Черно-бяло копиране
Едностранно А4 Едностранно А3
1-100 стр. 0.10 лв. 1-100 стр. 0.20 лв.
101-1000 стр. 0.09 лв. 101-1000 стр. 0.18 лв.
1001-5000 стр. 0.08лв. 1001-5000 стр. 0.16 лв.
    5000+ стр. 0.12 лв.
Двустранно А4 Двустранно А3
1-100 стр. 0.20 лв. 1-100 стр. 0.40 лв.
101-1000 стр. 0.18 лв. 101-1000 стр. 0.36 лв.
1001-5000 стр. 0.16 лв. 1001-5000 стр. 0.32 лв.
    5000+ стр. 0.24 лв.

* Цените са формирани при печат върху 80 гр.хартия.

 

Черно-бяло принтиране на цветна машина
Едностранно А4 Едностранно А3
1-ва стр. 0.50лв 1-ва стр. 0.70лв
Двустранно А4 Двустранно А3
1-ва и 2-ра стр.
(лице и гръб) 
1.00лв 1-ва и 2-ра стр.
(лице и гръб)
1.40лв
За всяка следваща еднаква
разпечатка:
За всяка следваща еднаква
разпечатка:
Едностранно А4 Едностранно А3
1-100 стр. 0.25лв 1-100 стр. 0.50лв
101-1000 стр. 0.20лв 101-1000 стр. 0.40 лв
1000-5000 стр. 0.15 лв 1000-5000 стр. 0.30 лв
5000+ 0.13 лв 5000+ стр. 0.26 лв

* Цените са формирани при печат върху 80 гр.хартия.

 

Цветно принтиране
Едностранно А4 Едностранно А3
1-ва стр. 1.50лв 1-ва стр. 2.50лв
Двустранно А4 Двустранно А3
1-ва и 2-ра стр.
(лице и гръб) 
3.00лв 1-ва и 2-ра стр.
(лице и гръб)
5.00лв
За всяка следваща еднаква
разпечатка:
За всяка следваща еднаква
разпечатка:
Едностранно А4 Едностранно А3
1-100 стр. 1.00лв 1-100 стр. 2.00лв
101-1000 стр. 0.90лв 101-1000 стр. 1.80 лв
1000-5000 стр. 0.85 лв 1000-5000 стр. 1.65 лв
5000+ 0.80 лв 5000+ стр. 1.40 лв
Двустранно А4 Двустранно А3
1-100 стр. 2.00лв 1-100стр 4.00лв
101-1000стр. 1.80лв 101-1000стр. 3.60лв
1001-5000стр 1.70лв 1001-5000стр. 3.30лв
5000+стр. 1.60лв 5000+стр. 2.80лв

* Цените са формирани при печат върху 80/90 гр.хартия.

Цветен широко форматен печат (плотиране) на чертежи
   
хартия 80 гр.(ролка 620мм) 4.20 лв.
хартия 80 гр.(ролка 914мм) 6.10 лв.
хартия 80 гр.(ролка 1060мм) 6.60 лв.
хартия 120 гр.(ролка 620мм) 7.20 лв.
хартия 120 гр. (ролка 914мм.) 10.00 лв.
хартия 120 гр (ролка1060 мм) 11.80 лв.
хартия 120 гр  (ролка 620 мм) ч/б   5.50 лв
 хартия 120 гр  (ролка 914 мм) ч/б  8.00 лв
хартия 120 гр  (ролка 1060 мм) ч/б 9.40 лв
паус (610мм.) 13.70 лв
паус (914мм) 20.00лв
Цветно плотиране на чертежи с лек фон
хартия 80 гр.(ролка 620мм) 8.30лв
хартия 80 гр.(ролка 914мм) 12.00лв
хартия 80 гр.(ролка 1060мм) 13.80лв
хартия 120 гр.(ролка 620мм) 12.00лв
хартия 120 гр. (ролка 914мм.) 16.50лв
хартия 120 гр. (ролка 1060мм.) 18.20лв
хартия 120 гр  (ролка 620 мм) ч/б  9.90лв
хартия 120 гр  (ролка 914 мм) ч/б  14.30лв
хартия 120 гр  (ролка 1060 мм) ч/б  16.50лв
паус (610мм.) 17.60лв
паус (914мм.) 24.20лв
Подвързване
Размер Цена
До 15 стр (ф6) 0.40 лв.
до 25 стр. (ф8) 0.50 лв.
До 45 стр. (ф10) 0.60 лв.
До 65 стр. (12.5) 0.80 лв.
До 105 стр (14) 0.90 лв.
До 135 стр. (ф16) 1.00 лв
 до 180 стр. (ф19)  1.40 лв
До 210 стр. (ф22) 1.60 лв
До 240 стр. (ф25) 1.80 лв
До 270 стр. (ф28) 2.00лв
До 310 стр. (ф32) 2.20лв
До 375 стр. (ф38) 2.40лв
До 440 стр. (ф45) 2.80лв
До 500 стр. (ф51) 3.00лв
Работа с оператор
   
Една минута 0.30 лв.
Пет минути 1.50 лв.
Десет минути 3.00 лв.
Пентадесет минути 4.50 лв.
Тридесет минути 9.00 лв
Един час 18.00лв
Допълнителна материали
   
Паус А3 90гр. 0.80лв
Паус А4 90гр. 0.35 лв.
Корица за подвързване А4 плътна 0.50 лв.
Корица за подвързване А4 прозрачна 0.35 лв.
Корица за подвързване А3 плътна 1.40 лв.
Корица за подвързване А4 прозрачна 1.20 лв.
Тениска 9.00 лв.

 

Черно-бяло принтиране (текст)
Едностранно А4
1-100 стр. 0.16 лв.
101-1000 стр. 0.13 лв.

1001-5000 стр.

5000+ стр.

0.12 лв.

0.10 лв. 

Двустранно А4
1-100 стр. 0.32 лв.
101-1000 стр. 0.28 лв.
1001-5000 стр. 0.24 лв.
 5000+ стр. 0.20 лв.
   

* Цените са формирани при печат върху 80 гр.хартия.

 

Цветно копиране
Едностранно А4 Двустранно А3
1-100 стр. 1.00лв 1-100 стр. 4.00лв
101-1000 стр. 0.90лв 101-1000 стр. 3.60лв
1001-5000 стр. 0.85лв 1001-5000 стр. 3.30лв
5000+ стр. 0.80лв 5000+ стр. 2.80лв
Двустранно А4
1-100стр 2.00лв  
101-1000 стр. 1.80лв  
1001-5000 стр. 1.70лв  
5000+ стр 1.60лв  
Едностранно А3
1-100 стр. 2.00лв  
101-1000 стр. 1.80лв  
1001-5000 стр. 1.65 лв  
5000+ 1.40 лв  

* Цените са формирани при печат върху 80 гр.хартия.

Сканиране малки формати
   
А4 цветно и черно-бяло 0.60 лв.
А3 цветно и черно-бяло 1.20 лв.
Цветен широко форматен печат (плотитане)
На хартия 120 гр
ролка 620 мм. 17.60 лв.
ролка 914 мм. 25.30 лв.
ролка 1060 мм. 28.60 лв.
На хартия 260 гр.
ролка 914мм. 44.00 лв.

  

Изработка на визитки
Черно-Бели Визитки Цветни визитки
Едностранни
картон по избор (включен е в цената) 
7.00лв Едностранни
картон по избор(включен е в цената) 
15.00лв
Двустранни
картон по избор (включен е в цената)
10.50лв Двустранни
картон по избор (включен е в цената)
26.00лв
Едностранни
Картон по избор (заплаща се допълнително) 
5.00лв Едностранни
Картон по избор (заплаща се допълнително)
13.00лв
Двустранни
Картон по избор (заплаща се допълнително)
8.50лв Едностранни
Картон по избор (заплаща се допълнително)
24.00 лв

* Цените са за 100 броя визитки

Запис на диск
       
CD  1.50лв DVD 2.00лв

* Посочената цена е само за услугата "Запис върху CD или DVD носител"
и НЕ включва в себе си CD или DVD, то се заплаща допълнително. 

 

 

Ламиниране
       
Бадж 0.25лв А4 0.90лв
А6 0.35лв А3 1.50лв
А5  0.50лв    
Изработка на щампа върху тениска *
С включена щампа
Щампа А4 на тениска 19.00 лв.
Щампа А3 на тениска 27.00 лв.
С тениска на клиента
Щампа А4 на тениска 10.00 лв.
Щампа А3 на тениска 18.00 лв.
 Услугата временно е неактивна!
Допълнителна услуга
Размер Цена.
Рязане (80гр.до 50л/250гр. до 20л) 0.25 лв.
Перфориране до 25л. 80гр. 0.05 лв.
Захващане с телбод до 50л.80гр. 0.05 лв.